تاثير سه روش برقراري ارتباط بر ميزان رضايتمندي بيماران تحت تهويه مکانيکي بستري در بخش مراقبت هاي ويژه اراک

تاثير سه روش برقراري ارتباط بر ميزان رضايتمندي بيماران تحت تهويه مکانيکي بستري در بخش مراقبت هاي ويژه اراک

… دانلود …

تاثير سه روش برقراري ارتباط بر ميزان رضايتمندي بيماران تحت تهويه مکانيکي بستري در بخش مراقبت هاي ويژه اراک دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تاثير سه روش برقراري ارتباط بر ميزان رضايتمندي بيماران تحت تهويه مکانيکي بستري در بخش مراقبت هاي ويژه اراک کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تاثير سه روش برقراري ارتباط بر ميزان رضايتمندي بيماران تحت تهويه مکانيکي بستري در بخش مراقبت هاي ويژه اراک،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تاثير سه روش برقراري ارتباط بر ميزان رضايتمندي بيماران تحت تهويه مکانيکي بستري در بخش مراقبت هاي ويژه اراک :

اساسی انسان است ولی در مواردی ارتباط بیمار با پیرامون خود به دلیل مداخله کننده های جسمی نظیر لوله داخل تراشه و تنفس تحت تهویه مکانیکی با اختلال در کار تارهای صوتی دچار مخاطره می شود. این پژوهش با هدف مقایسه تاثیر سه روش بر قراری ارتباط بر میزان رضایتمندی بیماران بیدار دارای لوله تراشه و تهویه مکانیکی بستری در بیمارستان های شهر اراک در سال 1389 انجام گرفت.مواد و روش ها: در این کار آزمایی بالینی 60 بیمار واجد شرایط بستری در بخش های ویژه مورد مطالعه قرار گرفتند. این بیماران به طور تصادفی به سه گروه تقسیم شدند. پژوهشگر با هر بیمار به مدت 12 ساعت با استفاده از تخته های ارتباطی: تخته الف: (کلمات و حروف الفبا) و تخته ب: (تصاویر و حروف الفبا) یا روش متداول به برقراری ارتباط پرداخت. ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه پژوهشگر ساخته سه قسمتی شامل: مشخصات دموگرافیک و سوابق بالینی، پرسشنامه رضایتمندی از روش بر قراری ارتباط، و مقیاس دیداری سنجش میزان رضایتمندی بود. روایی پرسشنامه با روش شاخص روایی محتوا و پایایی آن با بررسی ضریب همبستگی درونی آلفا 0.81 تعیین شد. داده ها به وسیله بسته نرم افزاری اس پی اس اس 16 و آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و استباطی (کای دو، تحلیل واریانس یک طرفه و همبستگی پیرسون) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: میانگین رضایتمندی در گروه روش متداول (2.058) در گروه تخته ارتباطی الف (3.83) و در گروه تخته ب (4.10) بود. نتایج نشان داد که استفاده از تخته های ارتباطی الف و ب باعث افزایش رضایتمندی بیماران از ارتباط شده است (P>0.001).نتیجه گیری: کاربرد تخته های ارتباطی الف و ب در برقراری ارتباط پرستاران با بیمارن دارای لوله تراشه می تواند در پی بردن به نیازهای جسمی و روانی آنها کمک کننده باشد.

كلید واژه: ارتباط، بیمار تحت تهویه مکانیکی، رضایتمندی

پژوهشگر گرامی فایل کامل تاثير سه روش برقراري ارتباط بر ميزان رضايتمندي بيماران تحت تهويه مکانيکي بستري در بخش مراقبت هاي ويژه اراک با تنظیمات کامل و دقیق آماده مطالعه و بررسی شما می باشد شما با دانلود فایل تاثير سه روش برقراري ارتباط بر ميزان رضايتمندي بيماران تحت تهويه مکانيکي بستري در بخش مراقبت هاي ويژه اراک دیگر نیاز به ویرایش اساسی در داخل فایل را ندارید برای مشاهده بخشی از متن فایل بر روی دکمه “توضیحات بیشتر ” در پایین این متن کلیک کنید.