بررسي تاثير آموزش حضوري (سخنراني) و غيرحضوري (کتابچه – يادآوري Reminder) بر ميزان آگاهي، نگرش و عملکرد مراقبين از اختلال اتونوميک ديس رفلکسي در جانبازان نخاعي شهر تهران در سال 1389

بررسي تاثير آموزش حضوري (سخنراني) و غيرحضوري (کتابچه - يادآوري Reminder) بر ميزان آگاهي، نگرش و عملکرد مراقبين از اختلال اتونوميک ديس رفلکسي در جانبازان نخاعي شهر تهران در سال 1389

… دانلود …

بررسي تاثير آموزش حضوري (سخنراني) و غيرحضوري (کتابچه – يادآوري Reminder) بر ميزان آگاهي، نگرش و عملکرد مراقبين از اختلال اتونوميک ديس رفلکسي در جانبازان نخاعي شهر تهران در سال 1389 دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي تاثير آموزش حضوري (سخنراني) و غيرحضوري (کتابچه – يادآوري Reminder) بر ميزان آگاهي، نگرش و عملکرد مراقبين از اختلال اتونوميک ديس رفلکسي در جانبازان نخاعي شهر تهران در سال 1389 کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي تاثير آموزش حضوري (سخنراني) و غيرحضوري (کتابچه – يادآوري Reminder) بر ميزان آگاهي، نگرش و عملکرد مراقبين از اختلال اتونوميک ديس رفلکسي در جانبازان نخاعي شهر تهران در سال 1389،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي تاثير آموزش حضوري (سخنراني) و غيرحضوري (کتابچه – يادآوري Reminder) بر ميزان آگاهي، نگرش و عملکرد مراقبين از اختلال اتونوميک ديس رفلکسي در جانبازان نخاعي شهر تهران در سال 1389 :

ی بر ارتقای میزان آگاهی، نگرش و عملکرد مراقبین آسیب نخاعی از سندروم اتونومیک دیس رفلکسی در جانبازان نخاعی انجام شده است.مواد و روش ها: در این مطالعه نیمه تجربی 73 پرستار زن و مرد که به روش مبنی بر هدف انتخاب و آگاهی، نگرش و عملکرد مراقبین با پرسشنامه محقق ساخته پس از کسب روایی و پایایی (r=0.6) سنجیده شد که شامل سوالات دموگرافیک و سوالات مربوط به آگاهی، نگرش و عملکرد از اتونومیک دیس رفلکسی بود. بعد از اجرای دو روش آموزش حضوری (سخنرانی) و غیرحضوری (کتابچه – یادآوری reminder) مجددا KAP مراقبین از اتونومیک دیس رفلکسی با همان پرسشنامه مورد ارزیابی و پاسخ سوالات دو گروه با هم مقایسه و یافته ها با برنامه آماری (SPSS 11) و آمار توصیفی، آزمون t مستقل و t زوجی تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: میانگین سابقه کاری پرستاری در گروه غیرحضوری 11±8.6 و در گروه حضوری 15±8 سال و میانگین سابقه کار با بیماران آسیب نخاعی در گروه غیرحضوری 6.8±3.6 و در گروه حضوری 7.4±5.5 سال و میانگین نمرات آگاهی واحدهای پژوهشی در هر دو گروه قبل از مداخله ضعیف و بعد از مداخله در هر دو گروه خوب و میانگین نمرات نگرش و عملکرد واحدهای پژوهشی در هر دو گروه قبل از مداخله در حد متوسط و بعد از مداخله در هر دو گروه در حد خوب می باشد. آزمون تی مستقل نشان می دهد که تفاوت معنی داری به جز در قسمت نگرش (p<0.001) بین نمرات در روش حضوری و غیرحضوری وجود ندارد.نتیجه گیری: روش حضوری و غیرحضوری سبب ارتقاء KAP پرستاران از اتونومیک دیس رفلکسی شده و هر دو روش آموزشی تاثیر یکسانی در KAP مراقبین دارد.

كلید واژه: آگاهی، نگرش، عملکرد، اتونومیک دیس رفلکسی

با سلام،محصول دانلودی بررسي تاثير آموزش حضوري (سخنراني) و غيرحضوري (کتابچه – يادآوري Reminder) بر ميزان آگاهي، نگرش و عملکرد مراقبين از اختلال اتونوميک ديس رفلکسي در جانبازان نخاعي شهر تهران در سال 1389 آماده ارائه به شما پژوهنده عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل بررسي تاثير آموزش حضوري (سخنراني) و غيرحضوري (کتابچه – يادآوري Reminder) بر ميزان آگاهي، نگرش و عملکرد مراقبين از اختلال اتونوميک ديس رفلکسي در جانبازان نخاعي شهر تهران در سال 1389 هدایت میشوید
بررسي تاثير آموزش حضوري (سخنراني) و غيرحضوري (کتابچه – يادآوري Reminder) بر ميزان آگاهي، نگرش و عملکرد مراقبين از اختلال اتونوميک ديس رفلکسي در جانبازان نخاعي شهر تهران در سال 1389