ارزيابي كارايي نيتروژن در ژنوتيپ هاي سورگوم دانه اي (Sorghum bicolor L. Moench)

ارزيابي كارايي نيتروژن در ژنوتيپ هاي سورگوم دانه اي (Sorghum bicolor L. Moench)

… دانلود …

ارزيابي كارايي نيتروژن در ژنوتيپ هاي سورگوم دانه اي (Sorghum bicolor L. Moench) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ارزيابي كارايي نيتروژن در ژنوتيپ هاي سورگوم دانه اي (Sorghum bicolor L. Moench) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ارزيابي كارايي نيتروژن در ژنوتيپ هاي سورگوم دانه اي (Sorghum bicolor L. Moench)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ارزيابي كارايي نيتروژن در ژنوتيپ هاي سورگوم دانه اي (Sorghum bicolor L. Moench) :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : بوم شناسي كشاورزي

تعداد صفحات :13

افزایش عملكرد محصولات زراعی توام با حفظ محیط زیست و سلامت انسان مرهون استفاده و كاربرد صحیح كودهای نیتروژنه است. در این مطالعه اثر سطوح مختلف مصرف نیتروژن بر كارایی نیتروژن در ژنوتیپ های سورگوم دانه ای (Sorghum bicolor L. Moench) در سال زراعی 88-1387 در مركز تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی بررسی شد. آزمایش بصورت كرت های خردشده در قالب طرح بلوك های كامل تصادفی با سه تكرار انجام شد. ژنوتیپ ها شامل (رقم سپیده و دو لاین امید بخش M2 و M5) در كرت های اصلی و سطوح مختلف نیتروژن (0، 100 و 200 كیلوگرم در هكتار از منبع اوره) و تیمار وضعیت فتوسنتز جاری (اختلال و عدم اختلال در فتوسنتز جاری) بصورت فاكتوریل در كرت های فرعی قرار داشتند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد كه اثر اصلی نیتروژن بر كارایی جذب (بازیافت)، مصرف (فیزیولوژیك)، استفاده (زراعی)، عملكرد دانه و شاخص برداشت معنی دار (p0.05) بود. كارایی بازیافت نیتروژن در تیمار عدم مصرف و مصرف 100 كیلوگرم نیتروژن در هكتار به ترتیب 82.34 و 68.31 درصد حاصل شد و به میزان 43.45 و 18.67 درصد نسبت به تیمار 200 كیلوگرم نیتروژن در هكتار افزایش نشان داد. بیشترین درصد كارایی فیزیولوژیك به میزان 43.45 (گرم دانه بر گرم نیتروژن) در تیمار عدم مصرف نیتروژن بدست آمد و نسبت به تیمار 200 كیلو گرم در هكتار با كمترین مقدار 30.38 (گرم دانه بر گرم نیتروژن) اختلاف معنی داری داشت. بیشترین كارایی زراعی نیز در تیمار عدم مصرف نیتروژن به میزان 36.23 (گرم دانه بر گرم نیتروژن) حاصل شد. افزایش 107 و 43.02 درصد نسبت به تیمار مصرف 100 و 200 كیلو نیتروژن در هكتار نشان داد. علیرغم كاهش كارایی نیتروژن (هر سه شاخص) با افزایش مصرف نیتروژن بیشترین عملكرد دانه در تیمار 100 كیلوگرم نیتروژن در هكتار به میزان 6.47 تن در هكتار بدست آمد كه اختلاف معنی داری با تیمار عدم مصرف نیتروژن داشت. اثر ساده وضعیت فتوسنتزی بر صفت كارایی زراعی و فیزیولوژیك در سطح (p0.01) و بركارایی بازیافت در سطح ((p0.05 معنی دار بود. تیمار عدم اختلال در فتوسنتز جاری بیشترین میزان كارایی را در صفات كارایی بازیافت، فیزیولوژیك و زراعی به ترتیب به میزان 72.33 درصد، 39.55 گرم دانه بر گرم نیتروژن و 29.26 گرم دانه بر گرم نیتروژن نشان داد و اختلاف معنی داری با تیمار اختلال در فتوسنتز جاری داشت.

كلید واژه: اختلال در فتوسنتز جاری، کارایی بازیافت نیتروژن، کارایی زراعی نیتروژن، کارایی فیزیولوژیک نیتروژن، وضعیت فتوسنتزی

لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم
با سلام،محصول دانلودی ارزيابي كارايي نيتروژن در ژنوتيپ هاي سورگوم دانه اي (Sorghum bicolor L. Moench) آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل ارزيابي كارايي نيتروژن در ژنوتيپ هاي سورگوم دانه اي (Sorghum bicolor L. Moench) و بررسی کامل هدایت میشوید

ارزيابي كارايي نيتروژن در ژنوتيپ هاي سورگوم دانه اي (Sorghum bicolor L. Moench)