اثربخشي مقايسه اي مشاوره گروهي واقعيت درماني و فمينيستي بر هويت زنان سرپرست خانوار

اثربخشي مقايسه اي مشاوره گروهي واقعيت درماني و فمينيستي بر هويت زنان سرپرست خانوار

… دانلود …

اثربخشي مقايسه اي مشاوره گروهي واقعيت درماني و فمينيستي بر هويت زنان سرپرست خانوار دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد اثربخشي مقايسه اي مشاوره گروهي واقعيت درماني و فمينيستي بر هويت زنان سرپرست خانوار کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي اثربخشي مقايسه اي مشاوره گروهي واقعيت درماني و فمينيستي بر هويت زنان سرپرست خانوار،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن اثربخشي مقايسه اي مشاوره گروهي واقعيت درماني و فمينيستي بر هويت زنان سرپرست خانوار :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : زن در توسعه و سياست (پژوهش زنان)

تعداد صفحات :24

پژوهش حاضر به منظور مقایسه اثربخشی مشاوره گروهی بر اساس دو رویکرد واقعیت درمانی و فمینیستی بر تغییر هویت زنان سرپرست خانوار صورت گرفته است. در این پژوهش از روش تحقیق نیمه آزمایشی (پیش آزمون و پس آزمون) و استفاده از دو گروه كنترل و شاهد بهره گرفته شد. جامعه آماری این پژوهش شامل كلیه زنان سرپرست خانوار تحت پوشش كمیته امداد امام خمینی (ره) در شهر تهران بود كه با روش نمونه گیری تصادفی، زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) منطقه 5 انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه بومی بحران هویت (ICQ) بوده است که از بین 80 نفر زن سرپرست خانوار، 42 نفر با روش همتاسازی هویت به صورت تصادفی انتخاب شدند و در سه گروه قرار گرفتند. 14 نفر در گروه آزمایش با رویكرد واقعیت درمانی، 14 نفر در گروه آزمایش با رویكرد فمینیستی (1 نفر ریزش مشاهده شد) و 14 نفر در گروه گواه قرار گرفتند. جلسات مشاوره گروهی برای گروه واقعیت درمانی 9 جلسه و برای گروه مشاوره فمینیستی 10 جلسه تعیین و برگزار شد. پس از جمع آوری داده ها به منظور بررسی تاثیر مشاوره گروهی واقعیت درمانی و فمینیستی، تحلیل واریانس یك طرفه و آزمون تعقیبی شفه اجرا و نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد كه هر دو نوع مشاوره گروهی واقعیت درمانی و فمینیستی بر تغییر هویت زنان سرپرست خانوار تاثیرگذار بوده است، ولی تفاوت معناداری بین اثربخشی این دو رویكرد مشاهده نشد.

كلید واژه: واقعیت درمانی گروهی، فمینیست درمانی گروهی، هویت، زنان سرپرست خانوار

با سلام،محصول دانلودی اثربخشي مقايسه اي مشاوره گروهي واقعيت درماني و فمينيستي بر هويت زنان سرپرست خانوار آماده ارائه به پژوهندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل اثربخشي مقايسه اي مشاوره گروهي واقعيت درماني و فمينيستي بر هويت زنان سرپرست خانوار و بررسی کامل هدایت میشوید
اثربخشي مقايسه اي مشاوره گروهي واقعيت درماني و فمينيستي بر هويت زنان سرپرست خانوار