بررسي عوامل خطرزاي قلبي – عروقي و لپتين سرم در تمرينات هوازي و رژيم کاهش وزن در زنان غيرفعال

بررسي عوامل خطرزاي قلبي - عروقي و لپتين سرم در تمرينات هوازي و رژيم کاهش وزن در زنان غيرفعال

… دانلود …

بررسي عوامل خطرزاي قلبي – عروقي و لپتين سرم در تمرينات هوازي و رژيم کاهش وزن در زنان غيرفعال دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي عوامل خطرزاي قلبي – عروقي و لپتين سرم در تمرينات هوازي و رژيم کاهش وزن در زنان غيرفعال کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي عوامل خطرزاي قلبي – عروقي و لپتين سرم در تمرينات هوازي و رژيم کاهش وزن در زنان غيرفعال،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي عوامل خطرزاي قلبي – عروقي و لپتين سرم در تمرينات هوازي و رژيم کاهش وزن در زنان غيرفعال :

در تمرینات هوازی و رژیم کاهش دهنده وزن در زنان غیرفعال بود.روش کار: در این مطالعه مداخله ای، 34 نفر از زنان مراجعه کننده به کلینیک تغذیه خانه سلامت غرب شهر تهران با میانگین سنی 29.37±3.06 سال بطور تصادفی در سه گروه کنترل (10 نفر)، رژیم کم کالری (12نفر) و فعالیت هوازی (12نفر) قرار گرفتند. میزان لپتین و لیپیدهای سرم قبل و بعد از مطالعه در حالت ناشتا اندازه گیری شد. از آزمون آماری t زوج و آزمون تحلیل واریانس یک طرفه برای آنالیز داده ها استفاده شد و سطح معنی داری 0.05 در نظر گرفته شد.نتایج: نتایج نشان داد که سطوح لپتین سرم در مرحله پس آزمون در گروه تمرین هوازی (ng/dL 0.37±0.06) و گروه رژیم کاهش وزن (0.15±0.09 ng/Dl)، کاهش معنی دار پیدا کرد ( (p<0.05و در مقایسه بین گروهی نیز تفاوت معنی داری بین گروههای تحقیق در سطوح لپتین سرم مشاهده شد .(p<0.05) کاهش سطوح کلسترول تام HDL-C, LDL-C در گروههای تحقیق معنی دار نبود. ولی نسبت HDL-C/LDL-C تفاوت معنی داری را در درون و بین گروهها نشان داد (P<0.05).نتیجه گیری: با توجه به یافته های مطالعه حاضر، می توان نتیجه گرفت که فعالیت بدنی هوازی و رژیم کم کالری به مدت 16 هفته با کاهش میزان لپتین سرم، نقش مهمی در تنظیم وزن بدن در زنان چاق ایفا نمودند، اما بر برخی عوامل خطرزای قلبی – عروقی کم تاثیر می باشند که به نظر می رسد با ادامه فعالیتهای بدنی و رژیم غذایی در طولانی مدت و یا ترکیب برنامه رژیم غذایی و فعالیت بدنی، تاثیرات بارزتر شود.

كلید واژه: چاقی، رژیم، عوامل خطرزا، سیستم قلبی عروقی

اینک شما با جستجوی بررسي عوامل خطرزاي قلبي – عروقي و لپتين سرم در تمرينات هوازي و رژيم کاهش وزن در زنان غيرفعال وارد صفحه فروش فایل دانلودی بررسي عوامل خطرزاي قلبي – عروقي و لپتين سرم در تمرينات هوازي و رژيم کاهش وزن در زنان غيرفعال شده اید.

توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

بررسي عوامل خطرزاي قلبي – عروقي و لپتين سرم در تمرينات هوازي و رژيم کاهش وزن در زنان غيرفعال