بررسي ميزان اثربخشي آموزش کيفيت زندگي بر رضايت از زندگي مادران کودکان مبتلا به اختلال بيش فعالي- کمبود توجه

بررسي ميزان اثربخشي آموزش کيفيت زندگي بر رضايت از زندگي مادران کودکان مبتلا به اختلال بيش فعالي- کمبود توجه

… دانلود …

بررسي ميزان اثربخشي آموزش کيفيت زندگي بر رضايت از زندگي مادران کودکان مبتلا به اختلال بيش فعالي- کمبود توجه دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي ميزان اثربخشي آموزش کيفيت زندگي بر رضايت از زندگي مادران کودکان مبتلا به اختلال بيش فعالي- کمبود توجه کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي ميزان اثربخشي آموزش کيفيت زندگي بر رضايت از زندگي مادران کودکان مبتلا به اختلال بيش فعالي- کمبود توجه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي ميزان اثربخشي آموزش کيفيت زندگي بر رضايت از زندگي مادران کودکان مبتلا به اختلال بيش فعالي- کمبود توجه :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس جهاني روانشناسي و علوم تربيتي، حقوق و علوم اجتماعي در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

از آنجا که اختلال بیش فعالی- کمبود توجه تاثیر مزمن و فراگیری در عملکرد کودک و سلامت روان اطرافیان وی به خصوص مادر دارد، و طبق تحقیقات انجامشده، معمولا کیفیت زندگی مادران کودکان بیش فعال- کمبود توجه بر اثر بیماری فرزندشان بسیار پایین میآید، لزوم استفاده از درمانی که بتواند کیفیتزندگی آنها را در کل زندگی بالا ببرد برجسته می شود. پژوهش حاضر با هدفبررسی تاثیر آموزش مبتنی بر کیفیت زندگی بر رضایت از زندگی مادران کودکانبیش فعال- کمبود توجه انجام گرفت. طرح پژوهش از نوع نیمه تجربی با پیش آزمون- پس آزمون و گروه کنترل است. جامعه آماری این پژوهش را مادران کودکان بیش فعال شهر اصفهان تشکیل می دادند که از بین جامعه آماری فوق دوگروه 7 نفره به عنوان گروه آزمایش و گروه کنترل با روش نمونه گیری مبتنیبر هدف از بین مادران کودکان بیش فعال دبستانی اصفهان انتخاب شد. گروهآزمایش آموزش کیفیت زندگی را در 8 جلسه هفتگی 2 ساعته دریافت کرد،ابزارهای پژوهش در هر دو گروه در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون اجراگردید. ابزارهای اندازه گیری عبارت بودند از: پرسشنامه رضایت از زندگیدینر (LSSW) و فرم والدین پرسشنامه کارنرز(CPRS-48). داده ها توسط نرمافزار SPSS و روش آماری یومن ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و همچنیناز روش های درصد تغییرات، تغییر معنادار بالینی و اندازه اثر نیز جهت نتایجتکمیلی استفاده شد. نتایج تحلیل نشان داد که تفاوت معناداری (P 0/025) بینمیانگین تفاضل نمرات رضایت از زندگی گروه آزمایش و کنترل در پیش و پسآزمون وجود داشت. همچنین در تحلیل درون گروهی، تفاوت معناداری در میانگیننمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش مشاهده گردید در حالی که در گروهکنترل این امر مشاهده نشد. نتیجه گیری: می توان از درمان های روانشناسی مثبتمانند کیفیت زندگی درمانی برای کاهش مشکلات و افزایش کیفیت و رضایت اززندگی مادران کودکان مبتلا به اختلالات روانی از جمله اختلال بیش فعالی کهزندگی مادران را نیز تحت تاثیر قرار میدهد استفاده نمود.

اینک شما با جستجوی عبارت بررسي ميزان اثربخشي آموزش کيفيت زندگي بر رضايت از زندگي مادران کودکان مبتلا به اختلال بيش فعالي- کمبود توجه وارد این سایت شده اید جهت مشاهده توضیحات بیشتر در این خصوص روی لینک ادامه مطلب کلیک فرمایید.
بررسي ميزان اثربخشي آموزش کيفيت زندگي بر رضايت از زندگي مادران کودکان مبتلا به اختلال بيش فعالي- کمبود توجه