بررسي تاثير استقرار سيستم هاي اطلاعاتي بر انعطاف پذيري سازماني در شرکت گاز استان آذربايجان شرقي

بررسي تاثير استقرار سيستم هاي اطلاعاتي بر انعطاف پذيري سازماني در شرکت گاز استان آذربايجان شرقي

… دانلود …

بررسي تاثير استقرار سيستم هاي اطلاعاتي بر انعطاف پذيري سازماني در شرکت گاز استان آذربايجان شرقي دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي تاثير استقرار سيستم هاي اطلاعاتي بر انعطاف پذيري سازماني در شرکت گاز استان آذربايجان شرقي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي تاثير استقرار سيستم هاي اطلاعاتي بر انعطاف پذيري سازماني در شرکت گاز استان آذربايجان شرقي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي تاثير استقرار سيستم هاي اطلاعاتي بر انعطاف پذيري سازماني در شرکت گاز استان آذربايجان شرقي :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس ملي علوم مديريت نوين و برنامه ريزي پايدار ايران

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

هدف کلی تحقیق حاضر بررسي تاثير استقرار سيستم هاي اطلاعاتي بر انعطاف پذيري سازماني در شرکت گاز استان آذربايجان شرقي باشد. برای این منظور سیستم های اطلاعاتی مدیریت براساس چارچوب موجود در کتاب سیستم های اطلاعاتی مدیریت سرلک و فرایت (1390) و انعطاف پذیری سازمانی براساس نظریه کانتر و سی در سه بعد ( نیرومندی، چابکی و یکپارچگی) در نظر گرفته شد. تعیین تدثیر استقرار سیستم های اطلاعاتی بر انعطاف پذیری سازمانی در شرکت گاز استان آذربایجان شرقی هدف اصلی تحقیق بوده و در این راستا یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی تنظیم گردیده است. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه کارکنان شرکت گاز استان آذربایجان شرقی می باشد که تعداد آنها 402 نفر است که حجم نمونه آماری براساس فرمول کوکران 192 نفر برآورد و به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه سیستم های اطلاعاتی مدیریت براساس چارچوب در کتاب سیستم های اطلاعاتی مدیریت سرلک و فراتی و پرسشنامه انعطاف پذیری سازمانی کانتر و سی می باشد که پس از سنجش روایی و پایایی و اطمینان از آن در اختیار نمونه آماری قرار داده شد. پس از جمع آوری پرسشنامه ها، اطلاعات حاصله با استفاده از روش های آماری توصیفی تلخیص و طبقه بندی شد و برای آزمون فرضیه های تحقیق، از آزمون های کلموگروف اسمیرنوف، r پیرسون و رگرسیون استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها، نشان دهنده تایید تمتم فرضیه های تحقیق می باشد. به عبارتی استقرار سیستم های اطلاعاتی بر انعطاف پذیری سازمانی در شرکت گاز استان آذربایجان شرقی و ابعاد آن تاثیر دارد.

پژوهشگر گرامی فایل کامل بررسي تاثير استقرار سيستم هاي اطلاعاتي بر انعطاف پذيري سازماني در شرکت گاز استان آذربايجان شرقي با تنظیمات کامل و دقیق آماده مطالعه و بررسی شما می باشد شما با دانلود فایل بررسي تاثير استقرار سيستم هاي اطلاعاتي بر انعطاف پذيري سازماني در شرکت گاز استان آذربايجان شرقي دیگر نیاز به ویرایش اساسی در داخل فایل را ندارید برای مشاهده بخشی از متن فایل بر روی دکمه “توضیحات بیشتر ” در پایین این متن کلیک کنید.