تاثير فعاليت ورزشي هوازي کم شدت در مقايسه با شديد بر سطوح سرمي پروتيين شبه آنژيوپويتين-4 و فاکتور نکروز کننده تومور آلفا و نيم رخ ليپيدي در زنان چاق و داراي اضافه وزن

تاثير فعاليت ورزشي هوازي کم شدت در مقايسه با شديد بر سطوح سرمي پروتيين شبه آنژيوپويتين-4 و فاکتور نکروز کننده تومور آلفا و نيم رخ ليپيدي در زنان چاق و داراي اضافه وزن

… دانلود …

تاثير فعاليت ورزشي هوازي کم شدت در مقايسه با شديد بر سطوح سرمي پروتيين شبه آنژيوپويتين-4 و فاکتور نکروز کننده تومور آلفا و نيم رخ ليپيدي در زنان چاق و داراي اضافه وزن دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تاثير فعاليت ورزشي هوازي کم شدت در مقايسه با شديد بر سطوح سرمي پروتيين شبه آنژيوپويتين-4 و فاکتور نکروز کننده تومور آلفا و نيم رخ ليپيدي در زنان چاق و داراي اضافه وزن کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تاثير فعاليت ورزشي هوازي کم شدت در مقايسه با شديد بر سطوح سرمي پروتيين شبه آنژيوپويتين-4 و فاکتور نکروز کننده تومور آلفا و نيم رخ ليپيدي در زنان چاق و داراي اضافه وزن،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تاثير فعاليت ورزشي هوازي کم شدت در مقايسه با شديد بر سطوح سرمي پروتيين شبه آنژيوپويتين-4 و فاکتور نکروز کننده تومور آلفا و نيم رخ ليپيدي در زنان چاق و داراي اضافه وزن :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي دستاوردهاي نوين تربيت بدني و ورزش

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

هدف و مقدمه : پروتیین شبه آنژیوپویتین -4 (ANGPTL4)، پروتیین مهار کننده ی لیپوپروتیین لیپاز می باشد. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تغییرات سطوح سرمی ANGPTL4 و TNF- و سطوح تری گلیسرید، کلسترول تام، لیپوپروتیین پرچگال (HDL) و لیپوپروتیین کم چگال (LDL) در پاسخ به یک جلسه فعالیت ورزشی کم شدت در مقایسه با یک جلسه فعالیت ورزشی شدید، در زنان جوان کم تحرک بود. روش شناسی : 13 زن جوان چاق و دارای اضافه وزن و کم تحرک ( میانگین سنی 1/9 ± 33/6 سال و میانگین شاخص توده بدنی 3/1 ± 29/9 کیلوگرم بر متر مربع ) به طور تصادفی انتخاب و طی مدت 10 روز و با فواصل زمانی 72 ساعت در دو جلسه فعالیت ورزشی هوازی دویدن روی تردمیل با شدت کم و شدید شرکت کردند. آزمودنی ها در اولین جلسه تمرینی با شدت 40 درصد اکسیژن مصرفی بیشینه ( 60 درصد ضربان قلب بیشینه و معادل با 120 ضربان در دقیقه ) به مدت 40 دقیقه روی تردمیل دویدند. پروتکل تمرینی شدید 72 ساعت بعد اجرا شد و شامل 20 دقیقه دویدن روی تردمیل در شدت 80 درصد اکسیژن مصرفی بیشینه ( 80 درصد ضربان قلب بیشینه و معادل با 170 ضربان در دقیقه ) بود. خون گیری به منظور اندازه گیری فاکتورهای خونی قبل از اجرای آزمون، بلافاصله بعد از اجرای یک جلسه فعالیت ورزشی هوازی کم شدت و بلافاصله بعد از شرکت در یک جلسه فعالیت ورزشی هوازی شدید انجام شد. تجزیه تحلیل داده ها به کمک آزمون آنالیز واریانس با اندازه گیری مکرر و در صورت معنی داری آزمون تعقیبی بن فرونی و آزمون همبستگی پیرسون و در سطح معنی داری P<0/05 انجام شد. یافته ها : نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر نشا داد بین تغییرات سطوح ANGPTL4(P=0/180)، کلسترول HDL، (P=0/464)(P=0/480) و LDL(P=0/169) در پاسخ به یک جلسه فعالیت ورزشی هوازی کم شدت در مقایسه با یک جلسه فعالیت ورزشی هوازی شدید در مراحل سه گانه تحقیق تفاوتی معنی دار وجود ندارد. با این حال، تفاوتی معنی دار بین تغییرات سطوحTNF- (P=0/034) و ترسی گلیسرید (P=0/038) در پاسخ به یک جلسه فعالیت ورزشی هوازی کم شدت در مقایسه با یک جلسه فعالیت ورزشی هوازی شدید در مراحل سه گانه تحقیق مشاهده شد. بنابر نتایج آزمون همبستگی پیرسون ارتباط معنی داری بین تغییرات سطوح ANGPTL4 سرم پس از فعالیت ورزشی کم شدت با تغییرات سطوح کلسترول (P=0/035، r=0/586) مشاهده شد. نتیجه گیری: چنین به نظر می رسد اگرچه شدت فعالیت ورزشی بر سطوح TNF- و تری گلیسرید اثرگذار است، اما، تغییرات ANGPTL4 سرم از شدت فعالیت ورزشی کمتر تاثیر می گیرد.

با سلام،محصول دانلودی تاثير فعاليت ورزشي هوازي کم شدت در مقايسه با شديد بر سطوح سرمي پروتيين شبه آنژيوپويتين-4 و فاکتور نکروز کننده تومور آلفا و نيم رخ ليپيدي در زنان چاق و داراي اضافه وزن آماده ارائه به شما پژوهنده عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل تاثير فعاليت ورزشي هوازي کم شدت در مقايسه با شديد بر سطوح سرمي پروتيين شبه آنژيوپويتين-4 و فاکتور نکروز کننده تومور آلفا و نيم رخ ليپيدي در زنان چاق و داراي اضافه وزن هدایت میشوید
تاثير فعاليت ورزشي هوازي کم شدت در مقايسه با شديد بر سطوح سرمي پروتيين شبه آنژيوپويتين-4 و فاکتور نکروز کننده تومور آلفا و نيم رخ ليپيدي در زنان چاق و داراي اضافه وزن