مقاله ژنزکانسار سرب وروي کهرويه شهرضا

 مقاله ژنزکانسار سرب وروي کهرويه شهرضا

… دانلود …

مقاله ژنزکانسار سرب وروي کهرويه شهرضا دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ژنزکانسار سرب وروي کهرويه شهرضا کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله ژنزکانسار سرب وروي کهرويه شهرضا،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ژنزکانسار سرب وروي کهرويه شهرضا :

مقدمه:

ایالت متالوژنی اصفهان – ملایر با طول بیش از 500 و عرض 30 کیلومتر در حاشیه ایران مرکزی ، در زون سنندج – سیرجان قرار دارد. این ایالت به عنوان یکی از گسترههای معدنی سرب و روی ایران می باشد.

کانههای این ایالت معدنی گالن، اسفالریت، پیریت، مگنتیت، میسپیکل، بورنیت، پیروتیت، کالکوپیریت،مارکاسیت، و مس خاکستری می باشند. کانیهای باطله کلسیت ، باریت ودولومیت هستند وکانیهای کوارتز،فلوریت واکسیدهای آهن در ردههای بعدی قرار دارند.

در این محدوده چند افق کانهدار تشخیص داده شده که کانسار کهرویه در مجموعه کانسارهایی قرار دارد که سنگ میزبان آنها آهک اربیتولین دار کرتاسه می باشند.

عمدتاً سه نوع ساخت برای کانسارهای موجود در ایالت ملایر – اصفهان گزارش شده است که شامل ساخت های لایه ای ، رگه ای وعدسی شکل می باشد وکانسار کهرویه از نوع رگه ای است.

ژنزکانسار سرب وروی کهرویه شهرضا

روش مطالعه:

مطالعات صحرایی منطقه با جمعآوری نمونههایی ازمناطق کانی زایی و عقیم صورت گرفت ، سپس باتهیه مقاطع نازك و نازك –صیقلی، مطالعه میکروسکوپی این نمونهها انجام شد. در مرحله بعد، نقشه زمین شناسی از منطقه با مقیاس1 : 5000تهیه گردید. تعدادی از نمونههای کانسنگ وسنگ درونگیر با روش جذب اتمی آنالیز شد (جدول . (1 همچنین یک نمونه از کانسنگ هابا روش XRD مطالعه

گردید (جدول . ( 2 سپس 5 نمونه از گالنها و کلسیتهای رگههای معدنی برای مطالعه ایزوتوپهای پایدار ( اکسیژن ، گوگردو کربن) انتخاب وبه دانشگاهwaterloo کانادا فرستاده شد که نتایج آن در

جداول 3 و 4 و 5 آورده شده است.

بحث:

چینه شناسی، سنگ شناسی و تکتونیکمنطقه:

توالی چینهشناسی واحدهای سنگی در ناحیه قصر چم – کهرویه، شامل سنگ آهک خاکستری تودهای تا ضخیم لایه (بعضا االیتی) به سن ژوراسیک میانی، آهکهای ضخیم لایه و آواری به سن ژوراسیک فوقانی تا کرتاسه پایین هستند که روی مجموعهای از شیل اسلیتی وماسه سنگ قرار دارند.

کانسار کهرویه در داخل آهک های کرتاسه پایینی قرار گرفته که با آهک های تودهای آپسین به صورت دگرشیب پوشیده می شود. آهک های آپسین توسط آهک های لایهای میکرایتی و آرژیلیتی کرتاسه بالایی (مایستریشیتین) پوشیده شده اند که حاوی فسیل آمونیت می باشندو با کنتاکت گسله به صورت غیر هم شیب قرار دارند.

مطالعات صحرایی و میکروسکوپی نشان می دهند که منطقه به شدت تکتونیزه بوده و گسلهای زیادی با روند شمال شرق – جنوب غرب و تعدادی نیز با روند شمال غرب – جنوب شرق و شمالی – جنوبی کانسار را قطع کرده اند (شکل .(1
در این کانسارکانی سازیها از گسلها تبعیت کرده اند و می توان نتیجه گرفت ك این گسلها به عنوان

معبری برای عبور سیالات وتمرکز ماده معدنی عمل کرده اند. از لحاظ تکتونیکی این کانسار در ارتباط بانیروهای کششی در یک محیط تکتونیکی فشاری می باشند. (Mitchell and Grarson , 1981) و احتمالا تکتونیک فشاری حاصل از مکانیسم پمپ (seismic pumping) در اثر چرخه fault valve یا sibson cycle ، باعث خروج سیالات کانی ساز از عمق شده است. (sibson , 1975)

کانی شناسی

کانسار سرب و روی کهرویه از انواع کانسارهای سرب و روی با سنگ میزبان کربناته می باشد که کانه اصلی آن گالن است. آنالیز یک نمونه از کانسنگها منطقه نشان می دهد که کانه غالب گالن می باشد و کانیهای باطله این کانسار کوارتز، کلسیت و کانیهای ثانویه ، سروزیت وانگلزیت و ژیپس هستند.
بلورهای کلسیت، کوارتز و گالن، آثاری از دگرشکلی وتحمل استرس را نشان می دهند، بنحوی که در بلورهای کلسیت ماکلهای پلی سنتتیک حاصل از دگرشکلی، کاملا مشخص است(اشکال 2 و 3 و 4 و .( 5 همچنین بلورهای کوارتز دارای خاموشی موجی شدید می باشند وکانه های گالن نیز آثاری از

348

مجموعه مقالات نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، دانشگاه تربیت معلم تهران، 1384

تحمل استرس و دگرشکلی را به صورت تغییر شکل رخهای مثلثی به سرنیزهای را نشان می دهد

(شکل (6 ، و بافت post Depositional دارند .(Vaughan et al , 1994)

با توجه به اینکه کانیهای کلسیت سنگ آهک میزبان ، فاقد چنین فابریک های دگرشکلی هستند می توان نتیجه گرفت که تشکیل رگهها در امتداد شکاف ها و درز ه ها، در ارتباط با فازهای دگرشکلی و تکتونیک بوده است.

هندسه ماکلهای دگرشکلی (e-twing) در کلسیت درجه حرارت دگرشکلی را نشان می دهد

( شکل 7 ، .( passchier and trouw 1998
ماکلهای تیپ I که دارای باریکههای مستقیم بوده ودرجه حرارت زیر 200 o c را نشان می دهند. در
حالیکه ماکلهای تیپ II عریض تر بوده و حداکثر درجه حرارت o c 300 رامشخص می کنند. در
درجه حرات بالای 200 o c ماکلهای متقاطع تیپIII و ماکلهای خمیده حضور دارند که خمیدگی ماکلها می تواند ناشی از فعالیت لغزش روی سطح r و f باشد (Burkhard , 1993)

مطالعات ایزوتوپی

بررسی مقادیر نسبت ایزوتوپی گوگرد 34 از نمونههای گالن کانسار کهرویه نشان می دهند (جدول (3که این کانسار مشابه با تری استیت آمریکا( (Tri-state می باشد (شکل 8 ، نقل از بارنز, ( 1979

. همچنین مشخص گردید که منشاء گوگرد موردنیاز برای تشکیل کانی های سولفیدی این کانسار از احیای سولفات های موجود در آب دریا و یا تبخیری ها نبوده است.

مقادیرنسبت ایزوتوپی اکسیژن 18 از کانی های کلسیت (جدول (4 نشان می دهند که آبهای جوی در تشکیل این کانسار نقش موثری داشته اند. احتمالاً نفوذ آبهای جوی از طریق گسلهای عمیق و گرم شدن این ابها سبب شستن فلزات از سنگها و رسوبات شده است .فلزات توسط کمپلکسها حمل ونهایتا در سنگهای آهکی میزبان ته نشین شده اند. (شکل (9

مقادیر نسبت ایزوتوپی کربن 13 کانی های کلسیت ( جدول (5 نشان می دهند که تشکیل این کانی در محدوده کربنات های آبهای شیرین (fresh water carbonate) قرار می گیرند. (شکل (10

بیشتر کانی های کربناتی که در مراحل اولیه در رگههای هیدروترمالی تشکیل شده اند دارای مقادیری از نسبت ایزوتوپی کربن 13 در محدوده o o 6 o تا o o 9 o می باشند. اما کانی های کربناتی که از نظر پاراژنتیکی در مراحل بعدی تشکیل شده اند، نسبت به مراحل ابتدایی غنی از 13 C می باشند، و

درنتیجه دارای مقادیر C 13 مثبت می باشند. (Barnes , 1979)
با توجه به مقادیر 13 C در نمونههای کلسیت کانسار کهرویه می توان نتیجه گرفت که این کانیها
در مراحل اولیه تشکیل کانسار بوجود آمدهآند.

349

اضرهش هیورهک یورو برس راسناکزنژ

:یریگهجیت

ناوت یم نژیسکا و درگوگ ،نبرک رادیاپ یاهپوتوزیا جیاتن و یپوکسورکیم ،ییارحص دهاوش هب هجوت اب

یس یس یم هرد پیت یاهراسناک عاونا زا و کیتنژ یپا تروص هب ار هیورهک یور و برس راسناک زنژ قرش بونج راسناک صوصخلا یلع ، اکیرمآ (Tri – state) تیتسا یرت یاهراسناک هباشم یپ

اینک شما با جستجوی عبارت مقاله ژنزکانسار سرب وروي کهرويه شهرضا وارد این سایت شده اید جهت مشاهده توضیحات بیشتر در این خصوص روی لینک ادامه مطلب کلیک فرمایید.
مقاله ژنزکانسار سرب وروي کهرويه شهرضا