بررسی رابطه ی هوش هیجانی و استرس در بین دانش آموزان مقطع متوسطه

بررسی رابطه ی هوش هیجانی و استرس در بین دانش آموزان مقطع متوسطه

… دانلود …

بررسی رابطه ی هوش هیجانی و استرس در بین دانش آموزان مقطع متوسطه دارای 86 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی رابطه ی هوش هیجانی و استرس در بین دانش آموزان مقطع متوسطه کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی رابطه ی هوش هیجانی و استرس در بین دانش آموزان مقطع متوسطه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی رابطه ی هوش هیجانی و استرس در بین دانش آموزان مقطع متوسطه :

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه ی هوش هیجانی و استرس در بین دانش آموزان مقطع متوسطه در سال تحصیلی 93-1392می باشد

به منظور انجام این پژوهش از بین دانش آموزان مقطع متوسطه به صورت تصادفی 60 دانش آموز از دبیرستان انتخاب شدند. روش مورد استفاده در این پژوهش کمی و کیفی بوده و ابزار جمع آوری داده ها فرم های پرسشنامه بار- آن و اضطراب بک بوده است تجزیه و تحلیل داده های کمی پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری SPSS صورت گرفته است.

جامعه آماری در این تحقیق ، کلیه دانش اموزان مقطع متوسطه می باشد. نمونه آماری ، تعداد 60 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه می باشد. روش نمونه ای ، خوشه ای چند مرحله ای می باشد.

بررسی رابطه ی هوش هیجانی و استرس در بین دانش آموزان مقطع متوسطه
فهرست مطالب

چکیده‌ج

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسئله. 4

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش… 6

1-4- اهداف پژوهش… 8

1-4-1- هدف کلی:8

1-4-2- هدف های جزئی:8

1-5- فرضیه های پژوهش… 8

1-6- قلمرو تحقیق. 9

1-6-1- قلمرو موضوعی.. 9

1-6-2- قلمرو مکانی.. 9

1-6-3- قلمرو زمانی.. 9

1-7- متغیرهای تحقیق. 9

1-8- تعاریف واژه های نظری و عملیاتی.. 10

1-8-1-تعاریف نظری… 10

1-8-2- تعاریف عملیاتی.. 11

فصل دوم: ادبیات تحقیق

2-1- پیشینه. 13

2-2- تاریخچه. 15

2-3- هوش و انوع آن. 16

2-4-انواع هوش از دیدگاه ثرندایک…. 16

2-5-1- انواع هوش از دیدگاه اسپیرمن.. 16

2-5-2- انواع هوش از دیدگاه ترستون.. 17

2-5-3- انواع هوش از دیدگاه اشترن برگ….. 17

2-5-4- انواع هوش از دیدگاه گاردنر. 18

2-6- هوش هیجانی.. 18

2-7-اندازه‌گیری هوش هیجانی.. 19

2-8- مؤلفه های اصلی هوش هیجانی و اجتمایی و عوامل تشکیل دهنده آن ها19

2-9- مولفه ها ی هوش هیجانی و شرح کامل آنها22

2-10- وراثت یا محیط کدام یک مؤثرند؟. 22

2-11- تقسیم‌بندی افراد بر اساس IQ وEQ.. 23

2-12- الگوی رفتاری والدین و رشد هوش هیجانی.. 24

2-13- نقش هوش هیجانی در ارتباط زناشویی.. 25

2-14-اهمیت هوش هیجانی و ضرورت آن در فرزند پروری.. 26

2-15- هوش هیجانی ابزاری نوین در مدیریت بازار. 29

2-16- هوش هیجانی و مدیریت بازار. 30

2-16-1- علایم‌ شایع‌.. 31

2-16-2-علل‌.. 32

2-16-3- عوامل‌ افزایش‌ دهنده‌ خطر. 32

2-16-4-پیشگیری‌… 32

2-16-5- عوارض‌ احتمالی‌.. 33

2-16-6-درمان‌.. 33

2-17- مواد غذایی ضد استرس… 34

2-18- چگونه می‌توان استرس را از زندگی خود حذف کرد؟. 36

2-19- چگونه می‌توان فهمید سطح بهینه استرس برای افراد چیست؟. 36

2-20- چگونه می‌توان استرس را بهتر اداره کرد؟. 37

2-21- مشخص کنید چه تغییری می‌توانید ایجاد کنید؟. 37

2-22- راههای درمان استرس :42

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1- طرح پژوهش… 45

3-2- جامعه آماری:45

3-3- نمونه پژوهش… 45

3-4- روش نمونه گیری.. 45

3-5- ابزار پژوهش… 46

3-6- روش اجرای پژوهش… 46

3-7- روش پردازش داده ها46

3-8- روایی و اعتبار. 46

3-9- پرسشنامه اضطراب بک…. 51

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

4-1- مقدمه. 55

فصل پنجم: نتایج ، پیشنهادات و ارائه راهکارها

5-1- مقدمه. 68

5-2-نتایج تحقیق. 68

5-4- محدودیتهای تحقیق. 71

5-5- پیشنهادات کلی / عمومی.. 71

5-5-1-پیشنهاد برای افراد. 72

5-5-2- پیشنهاد برای تحقیقات بعدی… 72

5-5-3-پیشنهاد به محققان آتی.. 72

بررسی رابطه ی هوش هیجانی و استرس در بین دانش آموزان مقطع متوسطه
فهرست منابع :73

بررسی رابطه ی هوش هیجانی و استرس در بین دانش آموزان مقطع متوسطه
فهرست نمودارها

نمودار 1: میانگین متغیرها56

نمودار 2: میانگین اضطراب و هوش هیجانی.. 56

نمودار3: درصد افراد درون هر 4 طبقه ی اضطراب.. 57

نمودار 4: تعداد افراد درون طبقات خود ابرازی.. 57

نمودار 5: تعداد افراد درون طبقات همدلی.. 58

نمودار 6: تعداد افراد درون طبقات مسئولیت پذیری اجتماعی.. 58

نمودار7: تعداد افراد درون طبقات انعطاف پذیری.. 59

نمودار 8: تعداد افراد درون طبقات کنترل تکانه. 59

نمودار 9: تعداد افراد درون طبقات واقع گرایی.. 60

نمودار 10: تعداد افراد درون طبقات خوش بینی.. 60

نمودار 11: تعداد افراد درون طبقات احترام به خود. 61

نمودار 12: تعداد افراد درون طبقات روابط بین فردی.. 61

نمودار 13: تعداد افراد درون طبقات شادمانی.. 62

نمودار 14: تعداد افراد درون طبقات تحمل استرس… 62

نمودار 15: تعداد افراد درون طبقات حل مسأله. 63

نمودار 16: تعداد افراد درون طبقات خود آگاهی هیجانی.. 63

نمودار 17: تعداد افراد درون طبقات استقلال. 64

نمودار 18: تعداد افراد درون طبقات خود شکوفایی.. 64

نمودار 19: نمودار تراکنش بین اضطراب و هوش هیجانی.. 65

بررسی رابطه ی هوش هیجانی و استرس در بین دانش آموزان مقطع متوسطه
فهرست جداول

جدول1:میانگین و انحراف معیار خرده مقیاس ها و کل آزمون. 49

جدول 2: میانگین و انحراف معیار خرده مقیاس ها و کل آزمون. 50

جدول 3: آمار توصیفی متغیرها55

جدول 4: ضریب همبستگی پیرسون.66

با سلام،محصول دانلودی بررسی رابطه ی هوش هیجانی و استرس در بین دانش آموزان مقطع متوسطه آماده ارائه به پژوهندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل بررسی رابطه ی هوش هیجانی و استرس در بین دانش آموزان مقطع متوسطه و بررسی کامل هدایت میشوید
بررسی رابطه ی هوش هیجانی و استرس در بین دانش آموزان مقطع متوسطه