بررسي اثر بخشي راه حل محور کوتاه مدت بر رضايت زناشويي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرگان

بررسي اثر بخشي راه حل محور کوتاه مدت بر رضايت زناشويي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرگان

… دانلود …

بررسي اثر بخشي راه حل محور کوتاه مدت بر رضايت زناشويي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرگان دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي اثر بخشي راه حل محور کوتاه مدت بر رضايت زناشويي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرگان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي اثر بخشي راه حل محور کوتاه مدت بر رضايت زناشويي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرگان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي اثر بخشي راه حل محور کوتاه مدت بر رضايت زناشويي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرگان :

سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

رضایت زناشویی مهمترین و اساسی ترین عامل پایداری و دوام زندگی مشترک است. در سالهای اخیر احساس امنیت،آرامش و روابـط صمیمانه بین زن و مرد کمتر شده و کانون خانواده دستخوش فرآیندهای ناخوشایندی شده است. هدف از این بررسی کـارایی درمـان کوتاه مدت راهحل محور بر افزایش رضایت زناشویی دانشجویان بود.: پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و از طرح پیشآزمون ـ پس آزمون با گروه کنترل بود.. جامعه این پژوهش را کلیه زنـان دانشـجوی دانشـگاه آزاد اسلامی واحد گرگان در سال تحصیلی 95- 1394 تشکیل میدادند که پس از فراخوان اعلام شده به وسیله محقق بـه مرکـز مشـاوره دانشگاه مراجعه نمودهاند. پس از مصاحبه اولیه و بر اساس ملاکهای ورود و خروج به پژوهش، 30 نفر از زنان واجد شرایط بـه شـیوه نمونهگیری در دسترس انتخاب و با گمارش تصادفی در گروههای آزمایش و کنترل (هر گروه 15 نفر) قـرار گرفتنـد. بـرای گـردآوری دادهها از فرم کوتاه پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ(اولسن ،1989 (استفاده شد. پس از اجرای پـیش آزمـون، مداخلـه درمـانی در 6 جلسه 2 ساعته به شیوه انفرادی و هفتگی برای گروه آزمایش ارایه شد، اما گروه کنترل، درمانی دریافت نکردند. پس از اتمام جلسهها، از هر دو گروه پسآزمون به عمل آمد. دادهها با استفاده از آزمون Tتجزیه و تحلیل شد .نتایج نشان داد که پس از انجام مداخله کوتاه مدت راه حل محور، میزان رضایت زناشویی زنان گروه آزمایش در مرحله پس آزمون به اندازه 30 واحد بهبود پیدا کرده بـود کـه ایـن میزان در سطح 99 درصد معنیدار بود. می توان نتیجه گرفت که درمان کوتاه مدت راه حل محور توانسته بر ارتقای رضایت زناشـویی زنان دانشجو مؤثر واقع گردد. پیشنهاد میشود مشاوران خانواده با بهره گیری از این روش درمانی به حل مشکلات زوجی و خـانوادگی کمک نمایند.

عنوان محصول دانلودی:بررسي اثر بخشي راه حل محور کوتاه مدت بر رضايت زناشويي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرگان
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به بررسي اثر بخشي راه حل محور کوتاه مدت بر رضايت زناشويي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرگان را در ادامه مطلب ببینید
بررسي اثر بخشي راه حل محور کوتاه مدت بر رضايت زناشويي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرگان