رابطهي شيوههاي ارتباطي مديران باشگاههاي رزمي با ورزشکاران (مطالعهي موردي شهرستان تبريز)

رابطهي شيوههاي ارتباطي مديران باشگاههاي رزمي با ورزشکاران (مطالعهي موردي شهرستان تبريز)

… دانلود …

رابطهي شيوههاي ارتباطي مديران باشگاههاي رزمي با ورزشکاران (مطالعهي موردي شهرستان تبريز) دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد رابطهي شيوههاي ارتباطي مديران باشگاههاي رزمي با ورزشکاران (مطالعهي موردي شهرستان تبريز) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي رابطهي شيوههاي ارتباطي مديران باشگاههاي رزمي با ورزشکاران (مطالعهي موردي شهرستان تبريز)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن رابطهي شيوههاي ارتباطي مديران باشگاههاي رزمي با ورزشکاران (مطالعهي موردي شهرستان تبريز) :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي علوم کاربردي ورزش و تندرستي

تعداد صفحات : 4

چکیده مقاله:

هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی رایطهی بین شیوههای ارتباطی مدیران باشگاههای رزمی شهرستان تبریز با ورزشکاران میباشد.روششناسی: این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی است. جامعهی آماری پژوهش کلیهی مدیران باشگاههای رزمی شهرستان تبریز میباشد، که طبق اعلام بخش آمار ادارهی کل ورزش و جوانان شهرستان تبریز 23نفر برآورد شد. تعداد نمونه برابر با تعداد جامعه بهدست آمد. ابزار گردآوری دادهها، از طریق مطالعات کتابخانهای و نیز پرسشنامه میباشد. از 23 پرسشنامهی توزیع شده، 19 پرسشنامه کامل و قابل استفاده بازگشت داده شد، لذا نرخ بازگشت پرسشنامه حدود 83 درصد بود. پرسشنامهی مورد استفاده از 2 بخش تشکیل شده است. بخش اول پرسشنامهی اطلاعات فردی (شامل: جنسیت، سن و …) و بخش دوم پرسشنامهی استاندارد شناسایی ارتباطات در قالب 3 مؤلفه (زیردستان، مافوقها، همکاران) و 15 سؤال دو دامنهای میباشد؛ تجزیه و تحلیل دادهها، با استفاده از نرمافزار spss16 انجام گرفت؛ از آمار توصیفی برای طبقهبندی نمرههای خام و از آمار استنباطی کلموگروف – اسمیرنوف جهت آزمون نرمال بودن توزیع دادهها و از آزمونهمبستگی پیرسون برای آزمون فرضیهها استفاده شد.یافتهها: یافتههای حاصل نشان داد که، مدیران باشگاههای رزمی، برقرارکنندهی ارتباط مؤثر با ورزشکاران، مافوقها و همکارانشان هستند. بین ارتباط مدیر با مافوق و ارتباط مدیر با ورزشکار رابطه وجود دارد؛ بین ارتباط مدیر با مافوق و ارتباط مدیر با همکار و بین ارتباط مدیر با ورزشکار و ارتباط مدیر با همکار رابطهی معنیداری وجود ندارد. همچنین، بین سطح تحصیلات و ارتباط مدیر با سه گروه (ورزشکاران، مافوقها و همکاران) ارتباط معنیداری مشاهده نشد.نتیجهگیری: مدیران تربیتبدنی به دلیل تنوع امور اجرایی و ارتباط با افراد مختلف (ورزشکاران، مربیان ورزش، اعضای هیئت علمی، دانشجویان و کارکنان) و به منظور حصول اثربخشی به ارتباطات مؤثر و بسیار کارا در دستیابی به اهدافشان نیاز دارند.

سلام.به وبسایت ما خوش آمدید.
دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی رابطهي شيوههاي ارتباطي مديران باشگاههاي رزمي با ورزشکاران (مطالعهي موردي شهرستان تبريز) روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید

رابطهي شيوههاي ارتباطي مديران باشگاههاي رزمي با ورزشکاران (مطالعهي موردي شهرستان تبريز)