بازاريابي هيجاني در رفتار مصرف کنندگان ورزش همگاني

بازاريابي هيجاني در رفتار مصرف کنندگان ورزش همگاني

… دانلود …

بازاريابي هيجاني در رفتار مصرف کنندگان ورزش همگاني دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بازاريابي هيجاني در رفتار مصرف کنندگان ورزش همگاني کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بازاريابي هيجاني در رفتار مصرف کنندگان ورزش همگاني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بازاريابي هيجاني در رفتار مصرف کنندگان ورزش همگاني :

سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

هدف اصلی تحقیق حاضر بازارابی هیجانی در رفتار مصرف کنندگان ورزش همگانی در ایران است . 384 ورزشکار( 220زن و 164مرد ) با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای و با استفاده از روش تعیین حجم نمونه نامحدود کوکران از مناطق 22 گانه شهرداری شهر تهران به صورت داوطلبانه در تحقیق شرکت نمودند و از پرسشنامه های سنجش هوش هیجانی (براکت و همکاران، 2006 )، مقیاس ادراک احساسات محیط کار (کیم و همکاران، 2009 )مقیاس استراتژی کنارآمدن (کیم و آگروسا، 2011 )و مقیاس سنجش مشارکت (یم و همکاران 2012، بتسون 1985 )استفاده شد. روایی پرسشنامه ها با استفاده ازروایی صوری و نظرات 7 تن از متخصصان و ضریب پایایی با استفاده از روش آلفای کرونباخ مطلوب و بیش از 0,7 گزارش شد.در بخش تجزیه و تحلیل یافته از روش رگرسیون چندمتغیره خطی و در سطح معنی داری 0,05 استفاده شد. نتایج نشان داد ضریب همبستگی چندگانه بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته برای مدل برازش یافته حاکی از همبسته بودن مدل می باشد( R= 0 ,51) مقدار ضریب تعیین برابر ( R2= 0,27 )گویای آن است که 27 درصد از تغییرات متغیر وابسته مدل توسط متغیر های مستقل معرفی شده به مدل ایجاد شده است. میزان ضریب تأثیر رگرسیونی استاندارد شده متغیر های مستقل هوش هیجانی و استراتژی کنارآمدن با متغیر وابسته مشارکت مصرف کنندگان ورزش همگانی به ترتیب ( 2= 0.321 و = 0,186 = 1)محاسبه شد. سطح خطای آن ها نیز کمتر از 0/05 بود و در نتیجه که متغیر های مستقل مورد نظر تأثیر آماری معناداری در تبیین تغیرات متغیر وابسته مشارکت مصرف کنندگان ورزش همگانی می باشد.

اینک شما با جستجوی بازاريابي هيجاني در رفتار مصرف کنندگان ورزش همگاني وارد صفحه فروش فایل دانلودی بازاريابي هيجاني در رفتار مصرف کنندگان ورزش همگاني شده اید.

توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

بازاريابي هيجاني در رفتار مصرف کنندگان ورزش همگاني