بررسي رابطه تيپ شخصيتي و سبک رهبري مديران در شرکت سيمان قاين

بررسي رابطه تيپ شخصيتي و سبک رهبري مديران در شرکت سيمان قاين

… دانلود …

بررسي رابطه تيپ شخصيتي و سبک رهبري مديران در شرکت سيمان قاين دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي رابطه تيپ شخصيتي و سبک رهبري مديران در شرکت سيمان قاين کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي رابطه تيپ شخصيتي و سبک رهبري مديران در شرکت سيمان قاين،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي رابطه تيپ شخصيتي و سبک رهبري مديران در شرکت سيمان قاين :

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه تیپ شخصیتی و سبک رهبری مدیران در شرکت سیمان قائن انجام پذیرفته است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان شرکت سیمان قاین (پرسنل تامین نیرو، رسمی و قراردادی) به تعداد 273 نفر می باشد که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 160 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. ابزار این پژوهش عبارت است از : 1- پرسشنامه ی استاندارد تیپ شخصیتی راتوس که توسط گنجی و همکاران ترجمه گردیده است و شامل 25 سوال دو گزینه ای می باشد. 2- پرسشنامه ی استاندارد سبک مدیریتی رابرت هوس که شامل 20 سوال می باشد که با طیف پنج درجه ای لیکرت (خیلی کم، کم، تا حدودی، زیاد و خیلی زیاد) سبک رهبری را دراین شرکت می سنجد. روایی صوری و محتوایی وهماهنگی درونی هر دو پرسشنامه مورد استفاده در پژوهش مورد تایید متخصصان قرار گرفت. ضریب پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد ارزیابی قرار گرفت که به ترتیب عبارتند 0/78 و 0/81 تجزیه و تحلیل دادهها با توجه به موضوع پژوهش در ابتدا نرمال بودن داده ها توسط آزمون k-s سنجیده شد که تمامی متغیر های پژوهش از توزیع نرمال برخودار نبودند و سپس با بکارگیری ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون فریدمن جهت رتبه بندی مولفه ها استفاده شد که با استفاده از نرم افزار آماری اس پی اس 20 انجام شد. یافته های تحقیق نشان می دهند فرضیه اصلی تحقیق و سایر فرضیه های فرعی مورد تایید قرار گرفته اند. همچنین نتایج رتبه بندی های مولفه های مربوط به سبک تیپ های شخصیتی تیپ شخصیتی حسی منطقی مهمترین بعد تیپ شخصیتی می باشد و پس از آن متغیرهای تیپ شخصیتی شهودی منطقی، شهودی عاطفی و حسی – عاطفی قرار دارند.

با سلام،محصول دانلودی بررسي رابطه تيپ شخصيتي و سبک رهبري مديران در شرکت سيمان قاين آماده ارائه به شما پژوهنده عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل بررسي رابطه تيپ شخصيتي و سبک رهبري مديران در شرکت سيمان قاين هدایت میشوید
بررسي رابطه تيپ شخصيتي و سبک رهبري مديران در شرکت سيمان قاين