مقايسه تأثير دو الگوي تصوير-کلمه و دريافت مفهوم بر پيشرفت تحصيلي زبان انگليسيدانش آموزان دختر پايه اول دبيرستان منطقه ميمه در سال تحصيلي 94-93

مقايسه تأثير دو الگوي تصوير-کلمه و دريافت مفهوم بر پيشرفت تحصيلي زبان انگليسيدانش آموزان دختر پايه اول دبيرستان منطقه ميمه در سال تحصيلي 94-93

… دانلود …

مقايسه تأثير دو الگوي تصوير-کلمه و دريافت مفهوم بر پيشرفت تحصيلي زبان انگليسيدانش آموزان دختر پايه اول دبيرستان منطقه ميمه در سال تحصيلي 94-93 دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقايسه تأثير دو الگوي تصوير-کلمه و دريافت مفهوم بر پيشرفت تحصيلي زبان انگليسيدانش آموزان دختر پايه اول دبيرستان منطقه ميمه در سال تحصيلي 94-93 کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقايسه تأثير دو الگوي تصوير-کلمه و دريافت مفهوم بر پيشرفت تحصيلي زبان انگليسيدانش آموزان دختر پايه اول دبيرستان منطقه ميمه در سال تحصيلي 94-93،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقايسه تأثير دو الگوي تصوير-کلمه و دريافت مفهوم بر پيشرفت تحصيلي زبان انگليسيدانش آموزان دختر پايه اول دبيرستان منطقه ميمه در سال تحصيلي 94-93 :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي روانشناسي، علوم تربيتي و سبک زندگي

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

امروزه نیاز به یادگیری زبان انگلیسی بر کسی پوشیده نیست.متخصصین تعلیم و تربیت درصدند با ارائهراهکارهای مناسب در جهت یادگیری زبان دوم به بهبودکیفیت آموزش کمک نمایند. بدیهی است کهلازمه یادگیری مطلوب شناسایی مؤلفه های مهم مرتبط با یادگیری است. هدف از پژوهـش حاضر بررسیمقایسه تأثیردوالگوی تصویر-کلمه و دریافت مفهوم بر پیشرفت تحصیلی زبان انگلیسی دانشآموزان دخترپایه اول دبیرستان بود. روش پژوهش حاضر آزمایشی با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیهدانش آموزان دختر پایه اول دبیرستانهای منطقه میمه در سال تحصیلی 93-94بود. سه کلاس از پایه اولدبیرستانهای دخترانه منطقه میمه به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و هرکدام از کلاسها(که مجموعآنها 45نفر بود) با رعایت اصل انتساب تصادفی درگروه های سه گانه (تصویر-کلمه، دریافت مفهوم وکنترل) جای گرفتند. سه گروه به ترتیب، تحت آموزش به شیوه تصویرکلمه، دریافت مفهوم و روش رایجتدریس قرارگرفتند. درهرگروه مباحث انتخابی درس زبان انگلیسی براساس اهداف رفتاری تدریس شد.با دستکاری متغیر مستقل،آموزش با شیوه تصویر-کلمه ودریافت مفهوم به دوگروه آزمایش وارائه روشرایج درسطح منطقه(سخنرانی و توضیحی) به گروه کنترل،تأثیرآنها برمتغیر وابسته، بهبود پیشرفت تحصیلیدانش آموزان بررسی شد. سه گروه طی دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون با پرسشنامه محقق ساختهپیشرفت تحصیلی که ابعاد واژگان،گرامرودرک مطلب را میسنجید،ارزیابی شدند. داده های حاصل باروشهای آمار استنباطی تحلیل مانکوا، با استفاده از نرم افزارآماری SPSS-18مورد تحلیل قرارگرفت.یافته های به دست آمده از روش آماری مانکوا نشان داد بین میانگینهای تعدیل شده نمرات پیشرفتتحصیلی زبان انگلیسی شرکت کنندگان برحسب عضویت گروهی(دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل)درمرحله پس آزمون تفاوت معناداری وجود دارد ( P<0/01)این تفاوت نیز در سه خرده مقیاسواژگان،گرامر و درک مطلب دیده شد( P<0/01)درمجموع یافته های این پژوهش حاکی از آن استکه دوالگوی تصویر-کلمه و دریافت مفهوم میتواند به عنوان یک روش تدریس مؤثر، برای دانش آموزاندرزبان انگلیسی مورد استفاده قرارگیرد.

اینک شما با جستجوی عبارت مقايسه تأثير دو الگوي تصوير-کلمه و دريافت مفهوم بر پيشرفت تحصيلي زبان انگليسيدانش آموزان دختر پايه اول دبيرستان منطقه ميمه در سال تحصيلي 94-93 وارد این سایت شده اید جهت مشاهده توضیحات بیشتر در این خصوص روی لینک ادامه مطلب کلیک فرمایید.
مقايسه تأثير دو الگوي تصوير-کلمه و دريافت مفهوم بر پيشرفت تحصيلي زبان انگليسيدانش آموزان دختر پايه اول دبيرستان منطقه ميمه در سال تحصيلي 94-93