عوامل جامعه شناختي موثر بر کيفيت زندگي شهروندان شهر تهران

عوامل جامعه شناختي موثر بر کيفيت زندگي شهروندان شهر تهران

… دانلود …

عوامل جامعه شناختي موثر بر کيفيت زندگي شهروندان شهر تهران دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد عوامل جامعه شناختي موثر بر کيفيت زندگي شهروندان شهر تهران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي عوامل جامعه شناختي موثر بر کيفيت زندگي شهروندان شهر تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن عوامل جامعه شناختي موثر بر کيفيت زندگي شهروندان شهر تهران :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهش هاي نوين در علوم انساني

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

مفهوم کیفیت زندگی که در دهه اخیر رواج یافته و رونق گرفته است، همراه و مترادف با واژههای دیگری همچون بهزیستی، زندگی رضایت بخش، رفاه اجتماعی، شرایط مطلوب زندگی و مانند آن در سال های اخیر مکرر در آثار برنامهریزی توسعه و در کارهای اهل علوم اجتماعی به کار رفته است (اشرف، 51:1380). هدف اصلی پژوهشی حاضر، بررسی عوامل جامعه شناختي موثر بر کيفيت زندگي شهروندان شهر تهران می باشد. پژوهش حاضر از نوع پیمایش است که جامعه ی آماری آن 400 نفر با سطح دقت 0/05 و سطح اطمینان 95% بوده است که از بین 200 زن و 200 مرد از میان شهروندان مناطق 1، 7، 4،10 و 19با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شده اند. ابزار این پژوهش پرسشنامه ای پژوهشگر ساخته ی متشکل از 52 گویه بوده که اعتبار آن از طریق اعتبار محتوا و توسط ضریب CVR برابر با 0/72 و پایایی آن از طریق پایایی همسانی درونی با ضریب آلغای برابر با 0/78 تایید شده است و داده های به دست آمده در دو سطح توصیفی – از طریق جدول ها و نمودارهای فراوانی – و استنباطی و با استفاده از آمارهای ضریب همبستگی پیرسون مورد تحلیل قرار گرفته اند. نتایج این پژوهش نشان داده است که بین سرمایه اجتماعی و سرمایه اقتصادی و کیفیت زندگی رابطه مستقیم وجود دارد، اما سرمایه فرهنگی با کیفیت زندگی رابطه ی معکوس دارد.

عنوان محصول دانلودی:عوامل جامعه شناختي موثر بر کيفيت زندگي شهروندان شهر تهران
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به عوامل جامعه شناختي موثر بر کيفيت زندگي شهروندان شهر تهران را در ادامه مطلب ببینید
عوامل جامعه شناختي موثر بر کيفيت زندگي شهروندان شهر تهران