مقاله همسانه سازي ژن مصنوعي کد کننده گليکوپروتئين Hemagglutinin-Neuraminidase ويروس نيوکاسل در ناقل گياهي

 مقاله همسانه سازي ژن مصنوعي کد کننده گليکوپروتئين Hemagglutinin-Neuraminidase ويروس نيوکاسل در ناقل گياهي

… دانلود …

مقاله همسانه سازي ژن مصنوعي کد کننده گليکوپروتئين Hemagglutinin-Neuraminidase ويروس نيوکاسل در ناقل گياهي دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله همسانه سازي ژن مصنوعي کد کننده گليکوپروتئين Hemagglutinin-Neuraminidase ويروس نيوکاسل در ناقل گياهي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله همسانه سازي ژن مصنوعي کد کننده گليکوپروتئين Hemagglutinin-Neuraminidase ويروس نيوکاسل در ناقل گياهي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله همسانه سازي ژن مصنوعي کد کننده گليکوپروتئين Hemagglutinin-Neuraminidase ويروس نيوکاسل در ناقل گياهي :

چکیده:
بیماری نیوکاسل یکی از مهمترین عوامل بیماریزا در ماکیان اهلی میباشد. گلیکوپروتئین(HN) Hemagglutinin-Neuraminidase یکی از ایمنوژن های سطحی در ساختمان ویروس بوده و یکی از اهداف اصلی آنتی بادیهای حفاظتی و خنثیکننده در برابر بیماری نیوکاسل به شمار می رود. تمایل جهانی برای تولید واکسنهای سالم تر و ارزانتر همسو با پیشرفتهای بیوتکنولوژی استفاده از گیاهان را به عنوان سکویی برای تولید آنتی ژنهای واکسن بلقوه به عنوان ایمونوژن را مطرح می کند. در این پژوهش با هدف تولید گیاهچههای کلزای تراریخت به عنوان ایمونوژن خوراکی پس از انجام مطالعات بیوانفورماتیک در طراحی و انتخاب اپیتوپهای ایمنوژن سازه نوترکیب وبهینهسازی جهت بیان درمیزبان گیاهی، قطعه ژنی سنتزی کدکننده پروتئینHNبا طراحی آغازگرها، در ناقل کلونینگpUC57 همسانه سازی و در ناقل گیاهیpBI1400تحت کنترل پروموتر اختصاصی بذر گیاه کلزاFatty Acid Elongaseزیرهمسانه سازی شد. تاییدهمسانهها با غربالگریPCR-و هضم آنزیمی و در نهایت توالی یابی صورت گرفت. بعد از حصول اطمینان از صحت کار همسانهها بهAgrobacterium tumefaciensسویهLBA4404منتقل شد و باکتریهای تراریخت با غربالگریPCR-تایید و آماده انتقال به گیاه شدند.باکتری تراریخت حاصل جهت بیان آنتیژن نوترکیب در بذور لاینهای تراریخت به ریزنمونه های گیاه کلزا منتقل خواهد شد و در نهایت ایمنیزایی آن در مدل حیوانی مرغ مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت

با سلام،محصول دانلودی مقاله همسانه سازي ژن مصنوعي کد کننده گليکوپروتئين Hemagglutinin-Neuraminidase ويروس نيوکاسل در ناقل گياهي آماده ارائه به شما پژوهنده عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل مقاله همسانه سازي ژن مصنوعي کد کننده گليکوپروتئين Hemagglutinin-Neuraminidase ويروس نيوکاسل در ناقل گياهي هدایت میشوید
مقاله همسانه سازي ژن مصنوعي کد کننده گليکوپروتئين Hemagglutinin-Neuraminidase ويروس نيوکاسل در ناقل گياهي