مقاله برسي رفتار پس‌کمانش سازه‌هاي داراي مقطع ناپايدار تحت اثر بارهاي فشاري

 مقاله برسي رفتار پس‌کمانش سازه‌هاي داراي مقطع ناپايدار تحت اثر بارهاي فشاري

… دانلود …

مقاله برسي رفتار پس‌کمانش سازه‌هاي داراي مقطع ناپايدار تحت اثر بارهاي فشاري دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله برسي رفتار پس‌کمانش سازه‌هاي داراي مقطع ناپايدار تحت اثر بارهاي فشاري کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله برسي رفتار پس‌کمانش سازه‌هاي داراي مقطع ناپايدار تحت اثر بارهاي فشاري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله برسي رفتار پس‌کمانش سازه‌هاي داراي مقطع ناپايدار تحت اثر بارهاي فشاري :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا

تعداد صفحات: 16

نویسنده(ها):

فرهاد رحیمی – کارشناس ارشد مهندسی هوادریا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر – مجتمع دانشگاه
ایرج رجبی – مربی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر – مجتمع دانشگاهی علوم و فناوری هوادریا
کامبیز بخشنده –

چکیده:

در ایــن مقالــه رفتــار پــس کمــانش ســتونها در برابــر بارهــای فشــاری مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت . ایــن کــار بوســیله محاســبه تــنش لهیــدگی بــا اســتفاده از آنــالیز غیرخطــی و بــا توجــه بــه رفتــار غیــر خطــی مــاده، در مــورد مقــاطع مختلــف انجــام شــده اســت . در روشــهای معمــول، آنــالیز پــس کمــانش بــر اســاس هندســه و نــوع بارگــذاری ســازه انجــام مـی شـود . بـر ایـن اسـاس فرمولهـای ی نیـز بـرای محاسـبه اسـتحکام لهیـدگی سـتونها و طراحـی سـازه بدنـه شـناورها طبــق تــنش قطــری، ارائــه شــده اســت . ایــن فرمولهــا بــر اســاس داده هــای بســیار زیــادی حاصــل شــده انــد . آنــالیز پــس کمــانش بکمــک روش اجــزاء محــدود یــک روش عمــومی بــرای هــر هندســه و هــر نــوع بارگــذاری، پیشــنهاد مــی کنــد . در ایــن مقالــه تــنش لهیــدگی بــا اســتفاده از نــرم افــزار MSC.Nastran محاســبه شــده و بــا نتــایج حاصــل از روشــهای نیمه تجربی و نتایج موجود حاصل از آزمایش، مقایسه شده است .

اینک شما با جستجوی مقاله برسي رفتار پس‌کمانش سازه‌هاي داراي مقطع ناپايدار تحت اثر بارهاي فشاري وارد صفحه فروش فایل دانلودی مقاله برسي رفتار پس‌کمانش سازه‌هاي داراي مقطع ناپايدار تحت اثر بارهاي فشاري شده اید.

توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

مقاله برسي رفتار پس‌کمانش سازه‌هاي داراي مقطع ناپايدار تحت اثر بارهاي فشاري