مباني نظري و پيشينه تحقيق براي فصل دوم پايان نامه بررسي تاثير تماشاي تلويزيون ماهواره‌اي فارسي زبان بر پايبندي زنان به هويت فرهنگي

مباني نظري و پيشينه تحقيق براي فصل دوم پايان نامه بررسي تاثير تماشاي تلويزيون ماهواره‌اي فارسي زبان بر پايبندي زنان به هويت فرهنگي

… دانلود …

62
2-4-6-
فحه می باشد دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مباني نظري و پيشينه تحقيق براي فصل دوم پايان نامه بررسي تاثير تماشاي تلويزيون ماهواره‌اي فارسي زبان بر پايبندي زنان به هويت فرهنگي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی تاثیر تماشای تلویزیون ماهواره‌ای فارسی زبان بر پایبندی زنان به هویت فرهنگی

فصل دوم: ادبیات تحقیق.. 10

2-2- پیشینه تحقیق: 12

2-2-1- مطالعات داخلی.. 12

2-2-2- مطالعات خارجی: 12

2-3- بخش دوم: چیستی و مفهوم هویت.. 21

2-3-1-چیستی هویت.. 21

2-3-2-انواع و سطوح هویت: 28

2-3-2-1-هویت فردی.. 29

2-3-2-2-هویت جمعی یا اجتماعی.. 31

2-3-3-بررسی سیر تحول مفهوم هویت در بستر تحول تاریخی آن (پیشمدرن – مدرن- پستمدرن). 36

2-3-3-1- هویت پیشمدرن. 37

2-3-3-2- هویت مدرن. 37

2-3-3-3-هویت پست مدرن. 38

2-3-4-ابعاد هویت.. 39

2-4-بخش سوم: فرهنگ و هویت فرهنگی.. 42

2-4-1- مفهوم فرهنگ و هویت فرهنگی.. 42

2-4-2-هویت فرهنگی ایرانیان.. 44

2-4-3-مؤلف ههای هویت فرهنگی ایرانیان.. 45

2-4-3-1-مؤلفه های پیشامدرن یا سنتی.. 46

2-4-3-2- منبع دوم هویت ایرانی.. 51

2-4-3-3- مؤلفه‌های مدرن. 56

2-4-4-ویژگیهای فرهنگ ایرانی.. 61

2-4-4-1- دینی بودن ایران. 61

2-4-4-2- جهانی شدن فرهنگ ایرانی.. 62

2-4-4-3- نو خواهی ایرانیان. 62

2-4-4-4- خانواده مداری.. 62

2-4-5- تاریخ و حافظه فرهنگی.. 62

2-4-6- جغرافیای فرهنگی.. 64

2-5- بخش چهارم: رویکردهای نظری هویت(تئوریهای هویت). 68

2-5-1- نظری کنش متقابل نمادین.. 68

2-5-2- ریچارد جنگینز و دیالکتیک درونی – بیرونی هویت.. 69

2-5-3- آنتونی گیدنز و هویت بازاندیشانه. 71

2-5-4- تئوری هویت تاجفل )شناختی– احساسی – رفتاری). 72

2-7- بخش پنجم: چیستی رسانه ها و اثرات آن‌ها 74

2-7-1- تعریف رسانه‌های جمعی و کارکردهای آن.. 74

2-6-2-مصرف رسانه‌ای.. 79

2-6-3- سرمایه فرهنگی.. 81

2-6-4- تلویزیون‌های ماهواره ای.. 84

2-6-5- سنخ شناسی تلویزیون‌های ماهواره‌ای در ایران.. 88

2-6-6- تلویزیون‌های ماهواره ای و ارزش‌ها 89

2-6-7- نظریه‌ها و دیدگاه‌ها راجع به تأثیر رسانه‌ها برارزشها و باورهای انسان.. 90

2-6-7-1- نظریه جرج گربنر(کاشت). 91

2-6-7-2- نظریه آنتونی گیدنز(تئوری ساخت). 94

2-6-7-3- نظریه استفاده و خشنودی.. 97

2-6-7-4- نظریه لرنر. 99

2-6-7-5- ژان بوردریار (نظریه فراواقعیت و وانمایی). 100

2-6-7-6- دانیل بورشتاین و گی دبور: تصور و نمایش 103

2-6-7-7- جامع شبکهای مانوئل کاستلز. 105

2-6-7-8- نظری فمینیستیِ رسانه: رسانه و جنسیت، خیال پردازیهای تولید شد جمعی به وسیل زنان. 107

2-6-7-9- پیربوردیو: نظری منش و میدان. 108

2-6-7-10- جنسیت مخاطب: 111

2-7- بخش ششم: رسانه ها و هویت سازی.. 113

2-7-1- برساختن هویت.. 115

2-7-2-اجتماعات فرهنگی عصر اطلاعات.. 118

2-7-3- نگرش خوشبینانه و بدبینانه به رسانه ها 121

با سلام،محصول دانلودی مباني نظري و پيشينه تحقيق براي فصل دوم پايان نامه بررسي تاثير تماشاي تلويزيون ماهواره‌اي فارسي زبان بر پايبندي زنان به هويت فرهنگي آماده ارائه به پژوهندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل مباني نظري و پيشينه تحقيق براي فصل دوم پايان نامه بررسي تاثير تماشاي تلويزيون ماهواره‌اي فارسي زبان بر پايبندي زنان به هويت فرهنگي و بررسی کامل هدایت میشوید
مباني نظري و پيشينه تحقيق براي فصل دوم پايان نامه بررسي تاثير تماشاي تلويزيون ماهواره‌اي فارسي زبان بر پايبندي زنان به هويت فرهنگي