بررسي رابطه بين ادراک کيفيت خدمات و رضايت مشتريان براساس گرون روز در سطح اداره امور شعب بانک کشاورزي شهرستان بهشهر

بررسي رابطه بين ادراک کيفيت خدمات و رضايت مشتريان براساس گرون روز در سطح اداره امور شعب بانک کشاورزي شهرستان بهشهر

… دانلود …

بررسي رابطه بين ادراک کيفيت خدمات و رضايت مشتريان براساس گرون روز در سطح اداره امور شعب بانک کشاورزي شهرستان بهشهر دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي رابطه بين ادراک کيفيت خدمات و رضايت مشتريان براساس گرون روز در سطح اداره امور شعب بانک کشاورزي شهرستان بهشهر کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي رابطه بين ادراک کيفيت خدمات و رضايت مشتريان براساس گرون روز در سطح اداره امور شعب بانک کشاورزي شهرستان بهشهر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي رابطه بين ادراک کيفيت خدمات و رضايت مشتريان براساس گرون روز در سطح اداره امور شعب بانک کشاورزي شهرستان بهشهر :

سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري،اقتصاد و مهندسي صنايع با تاکيد بر اقتصاد مقاومتي

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر در راستای مبانی تیوریک مبحث کیفیت خدمات به موضوع بررسی تاثیرگذاری ادراک کیفیت خدمات بر رضایت مشتری در خدمات بانکی ارایه شده توسط بانک کشاورزی در سطح شهرستان بهشهر از استان مازندران پرداخته است . تحقیق حاضر تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. همچنین از آنجایی که نتایج این تحقیق می تواند به طورعملی مورد استفاده قرار گیرد، یک تحقیق پژوهشی کاربردی نیز می باشد. با توجه به قلمرو مکانی و زمانی، جامعه آماری پژوهش شامل مشتریان استفاده کننده از تسهیلات کشاورزی در 2 سال اخیر بانک کشاورزی شهرستان بهشهر می باشد که تعداد کل این افراد، 400 نفر بوده است . نمونه آماری تحقیق حاضر 198 نفر می باشد که این تعداد با مراجعه به جدول جرسی و مورگان تعیین گردیده است. ضمنا نمونه مورد نظر به صورت تصادفی ساده انتخاب شده است. روایی این آزمون با نظرخواهی از استاد راهنما، استاد مشاور و کارشناسان بانک کشاورزی مورد مطالعه مورد تایید قرار گرفته است. در این تحقیق به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. بدین منظور ابتدا یک نمونه اولیه شامل 40 پرسشنامه پیش آزمون گردید. نتایج نشان می دهد آلفای خروجی از نرم افزار SPSS برای تحقیق حاضر برابر 0.76 می باشد، بنابراین آزمون از پایایی قابل قبولی برخوردار است. در این پژوهش از روش های موجود در آمار توصیفی (جداول توزیع فراوانی، میانگین، انحراف معیار واریانس و درصد) استنباطی (ضریب همبستگی رتبه ای پیرسون)؛ برای خلاصه و تجزیه و تحلیل داده های پژوهش استفاده گردید. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که بین کیفیت کارکردی و تصویر ذهنی مشتریان ، بین کیفیت کارکردی و ادراک کیفیت خدمات، بین تصویر ذهنی مشتریان و ادراک کیفیت خدمات، بین سن و ادراک کیفیت خدمات، بین تحصیلات و ادراک کیفیت خدمات ، و بین ادراک کیفیت خدمات و رضایت مشتریان رابطه معنی داری وجود دارد ولی بین کیفیت فنی و تصویر ذهنی مشتریان، بین کیفیت فنی و ادراک کیفیت خدمات، و بین جنسیت و ادراک کیفیت خدمات رابطه معنی داری وجود ندارد. در پایان تحقیق، ضمن ارایه تفصیلی نتایج و یافته ها، موارد مذکور جمع بندی شده و پیشنهادات کاربردی مرتبط با آن برای مدیران و کارشناسان و نیز ادامه و پیگیری تحقیقات مشابه در آینده ارایه شده است.

اینک شما با جستجوی بررسي رابطه بين ادراک کيفيت خدمات و رضايت مشتريان براساس گرون روز در سطح اداره امور شعب بانک کشاورزي شهرستان بهشهر وارد صفحه فروش فایل دانلودی بررسي رابطه بين ادراک کيفيت خدمات و رضايت مشتريان براساس گرون روز در سطح اداره امور شعب بانک کشاورزي شهرستان بهشهر شده اید.

توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

بررسي رابطه بين ادراک کيفيت خدمات و رضايت مشتريان براساس گرون روز در سطح اداره امور شعب بانک کشاورزي شهرستان بهشهر