تحقيق تفاوت رشد اجتماعي افراد فاقد مادر و افراد فاقد پدر

تحقيق تفاوت  رشد اجتماعي افراد فاقد مادر و افراد  فاقد پدر

… دانلود …

تحقيق تفاوت رشد اجتماعي افراد فاقد مادر و افراد فاقد پدر دارای 81 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقيق تفاوت رشد اجتماعي افراد فاقد مادر و افراد فاقد پدر کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقيق تفاوت رشد اجتماعي افراد فاقد مادر و افراد فاقد پدر

مقدمه
بیان مسأله
خودآگاهی و رشد هیجانی و اجتماعی اولیه
طبقه بندی خود
پیدایی خویشتن داری
ضرورت و هدف پژوهش
فرضیه پژوهش
سؤال پژوهش
تعریف عملیاتی متغیرها
الف) رشد اجتماعی
رشد اجتماعی در دورانهای مختلف
رشد اجتماعی در دوره پیش دبستانی
رشد اجتماعی کودک در دوره دبستان
رشد اجتماعی در دوره نوجوانی
الف – انس و الفت
ب) نفرت
عوامل مؤثر در رشد اجتماعی
ب) رشد کودک
نظریه یادگیری اجتماعی
دیدگاههای نظری پیرامون رشد
دیدگاههای رفتاری
دیدگاههای نخستین
رشد روانی
رسش (پختگی)
مراحل رشد ذهنی از دیدگاه پیاژه
شخصیت و رشد اجتماعی
رفتار اجتماعی اولیه
وابستگی
جامعه آماری
نوع پژوهش
نمونه و روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری
روش جمع آوری اطلاعات
روش آماری
آمار توصیفی
آمار استنباطی
خلاصه پژوهش
پیشنهادهای پژوهش
فهرست منابع

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقيق تفاوت رشد اجتماعي افراد فاقد مادر و افراد فاقد پدر

فارسی
1 اتکینسون و دیگران، زمینه روانشناسی، ترجمه محمدتقی براهنی و دیگران، 1371، انتشارات آرین، تهران
2 احدی، حسن: بنی جمالی، شکوه السادات ، روانشناسی رشد کودک، چاپ پنجم، 1371، چاپ و نشر بنیاد. تهران
3 امیدوار احمد، بررسی رشد در دانش آموزان ناشنوا، 1368 . تهران
4 بست ، جان. روشهای تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری، ترجمه دکتر حسن پاشا شریفی و نرگس طالقانی، چاپ پنجم تابستان 1373، چاپ آرین . تهران
5 پاکزاد، محمود، کودکان استثنایی، چاپ دوم، زمستان 1368، انتشارات فرهنگ و ارشاد اسلامی. تهران
6 تلسون، ریتا ویکس: ایزرایل آتی سی، اختلالهای رفتاری کودکان، ترجمه محمدتمقی منشی طوسی ، 1368، انتشارات قدس رضوی. تهران
7 جان نرمال ل، اصول روانشناسی، ترجمه دکتر محمود ساعتچی، چاپ هفتم، 1363، انتشارات سپهر ، تهران
8 حجازی محمد، جزوه روانشناسی ارشد (1) و (2) ، 1371، منتشر نشده
9 درویش حسن، آذر نوآموزان ناشنوا راه خاموش موفقیت، مجله شماره 4 تعلیم و تربیت استثنایی مرداد ماه 1374، ناشر سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور. تهران
10 راجرز، دوروتی، روانشناسی کودک، ترجمه دکتر غلامعلی سرور، چاپ اول، 1373، انتشارات آوای نور. تهران
11 ساویج، آر. دی و ایوانز، ال و ساویچ، جی اف. روانشناسی در ارتباط با کودکان ناشنوا، ترجمه شیرین خزایلی، 1371، انتشارات آستان قدس رضوی . مشهد
12 سی کرین، ویلیام، پیشگامان روانشناسی رشد، ترجمه دکتر فربد فدایی چاپ چهارم، 1373، انتشارات اطلاعات. تهران
13 شعاری نژاد، علی اکبر، روان شناسی رشد، چاپ پنجم، 1364، انتشارات اطلاعات. تهران
14 شفیع آبادی، عبداله، مبانی روان شناسی رشد، چاپ پنجم، بهار 1371، انتشارات چهر. تهران
15 صادقی نژاد، جزوه روانشناسی تدریس به کودکان نابینا، 1374، منتشر نشده
16 عطری، جزوه روانشناسی تدریس به کودکان ناشنوا، 1374، منتشر نشده
17 عظیمی، سیروس، روانشناسی کودک، چاپ هفتم، 1373، انتشارات صفار، تهران
18 گنجی، حمزه، روان شناسی تفاوتهای فردی، 1369 ، انتشارات بعثت، تهران
19 میلانی فرد، بهروز، روانشناسی کودک و نوجوانان استثنایی، چاپ چهارم، 1373، نشر قدس ، تهران
20 نادری، عزت اله ، صیف نراقی، حریم ، کودکان چند معلولیتی ، مجله شماره چهار. تعلیم و تربیت استثنایی مرداد 1374 ناشر سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور. تهران
21 واسن، پاول هنری و همکاران. رشد و شخصیت کودک، ترجمه مشهور پاشایی، چاپ اول، 1368، چاپ سعدی – تهران
22 هالاهان، دانیل پی، کافمن، جیمزام، کودکان استثنایی، ترجمه مجتبی جوادیان، چاپ دوم، 1372، آستان قدس رضوی . تهران
23 هترینگتون، ای میوس، و پارک، راس وی، روان شناسی کودک از دیدگاه معاصر، ترجمه طهموریان و دیگران، 1373، آستان قدس رضوی . تهران
24 یوسفی لویه، مجید. نگرش سیستی به روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، مجله شماره چهار تعلیم و تربیت استثنایی مرداد 1374، ناشر سازان آموزش و پروش استثنایی کشور. تهران
انگلیسی
1 sigel man, carol K & Shaffer , Douid R (1991) Life – span haman development, Brook s l cole Publishing comprprinted in the California
2. Papalia , dia nak & sally w , (1992) human development, fifthn edition caprright by grow – hill inc, printed in the U.S.A

مقدمه

آگاهی از وجود تفاوتهای فردی بین انسانها چه کودکان، چه بزرگسالان به اندازه خلقت انسان قدمت دارد. زیرا انسانهای اولیه زمانی که در غارها یا جنگلهای زندگی می کردند، از متفاوت بودن یکدیگر آگاه بودند

اگر تاریخ را ورق بزنیم در هیچ دوره­ای نخواهیم دید که انسانها خواه به صورت رسمی و خواه بصورت غیررسمی، اعضا و جامعه خود را گروه بندی کنند و برای هر گروه ویژگی های خاصی را قائل شوند. حتی وقتی ادبیات کهن و غنی سرزمین خود را مرور می کنیم، آنها هر کاری را به کسی نمی دادند و از همه کس نیز انتظارات یکسانی نداشتند. (گنجی، 1369)

در عمل روان شناسی نیز اصل تفاوتهای فردی بعنوان یک اصل مهم، لازم و ارزش حیاتی دارد. البته هرچند تفاوتهای فردی در دوران گذشته مورد توجه بوده ولی تاریخ مطالعه علمی تفاوتهای فردی بسیار کوتاه است.(ساعتچی، 1363)

درمطالعه علمی تفاوتهای فردی مطالعه درباره­ی کودکان جایگاه ویژه­ای دارد، با کودکان عادی متفاوت هستند

به زبان ساده تر چنین کودکانی دارای مسائل و برخوردار از استعدادهای ویژه­ای می باشند که در نحوه تفکر، دیدن، شنیدن، صحبت کردن، اجتماعی شدن و یا حرکات او تأثیر می گذارد (هالاهان، کافمن، ترجمه جوادیان، 1372)

بیان مسأله

آنچه که مسلم است کودکانی که فاقد پدر و مادر می باشند، به دلیل وجود این کمبود، خود را تا حدودی جدا از این دنیا می پندارند و خود را متعلق به دنیایی می دانند که ساخته و پرداخته دیگران است

احساس حقارت، ضعف و سرافکندگی و اتکا به دیگران، جانشین روح سازنده، اراده قوی و اعتماد به نفس در آنها شده و موجبات تمایل آنان به دوری از افراد جامعه شده است. آنچه که مشهود است تأثیر این کمبود بر تواناییهای ادراکی کودکان است، پژوهش حاضر با این مسئله مواجه است که داشتن یکی از والدین و نوع جذبیت آن تا چه حد بر قابلیتهای اجتماعی افراد مؤثر واقع می شود

خودآگاهی و رشد هیجانی و اجتماعی اولیه

خودآگاهی خیلی زود بخش مهمی از زندگی هیجانی و اجتماعی کودکان می شود. خودآگاهی به اولین تلاشهای کودک برای پی بردن به دیدگاه دیگران نیز منجر می شود. برای مثال، خودآگاهی با پیدایی رفتار خود آگاهانه شدم و خجالت ارتباط دارد و با اولین نشانه های همدلی نیز همراه است

توانایی پی بردن به حالت هیجانی دیگری و احساس کردن همراه با او، با پاسخ دادن هیجانی مانند او. برای مثال، کودکان نوپا آنچه را که خودشان تسلی بخش می دانند به دیگران می دهند – بغل کردن، اظهارات دلگرم کننده، عروسک و یا پتوی دلخواه، آنها در حال، در مورد اینکه دیگران را ناراحت کنند نیز آگاهی بیشتری نشان می دهند

یک کودک 18 ماهه شنید که مادرش به کسی می گفت: «آنی خواهر کودک» واقعاً از عنکبوتها می ترسد. در واقع، مایک اسباب بازی عنکبوت برای او خریدیم که واقعاً از آن نفرت دارد، (دان، 1989، ص 157) . این کودک نوپا به طرف اتاق دوید تا عنکبوت را از جعبه اسباب بازی بردارد، بعد برگشت و آن را جلوی صورت آی تکان داد!

طبقه بندی خود

خودآگاهی به کودکان نوپا امکان مقایسه کردن خودشان با دیگران را می دهد درست به همان صورتی که ایشان مادی را گروه بندی می کنند

کودکان بین 18 تا 30 ماهگی، خود و دیگران را از لحاظ سنی («بچه»، «پسر» یا «مرد») جنسی («پسر» یا «دختر») ویژگی های جسمانی («بزرگ» یا «قوی»)، و حتی خوبی و بدی («من دختر خوبی هستم» و «تامی بدجنس است») طبقه بندی می کنند. آگاهی کودکان نوپا از این طبقه بندی های اجتماعی خیلی محدود است، ولی این آگاهی را برای سازمان دادن رفتار خودشان بکار می برند. کودکان نوپا در 18 ماهگی، اسباب بازیهایی را انتخاب و با آنها بازی می کنند که برای جنسیت شان کلیشه­ای شده است. (لوراای، برک، 1383، سید محمدی)

پیدایی خویشتن داری

خودآگاهی شالوده خویشتن داری را نیز فراهم می آورد که عبارت است از توانایی مقاومت کردن در برابر ت= انجام دادن رفتاری که جامعه آن را تأیید نمی کنند. اولین نشانه های خویشتن داری به صورت اطاعت نمایان می شود . کودکان بین 12 تا 18 ماهگی نشان می دهند که از خواسته ها و انتظارهای والدین آگاهند و می توانند از درخواستها و دستورات ساده اطاعت کنند و همانگونه که هر والدی می داند می توانند تصمیم بگیرند درست بر عکس آن رفتار کنند!

یکی از راههایی که کودکان نوپا بر خودسختاریشان تأکید می کنند، مقاومت کردن در برابر رهنمودهای بزرگسالان است. اما در بین کودکان نوپایی که مراقبت صمیمانه و با عاطفه داشته­اند و انتظارات معقول برای رفتار پخته را تجربه کرده­­اند، مخالفت خیلی کمتر از اطاعت مشتاقانه شایع است. این نشان می دهد که آنها می خواهند رهنمود بزرگشان را درونی کنند (کوچانسکا، b1997، کوچانسکا، جیکس و فورمن 1998)

ضرورت و هدف پژوهش

پژوهش حاضر از دو دیدگاه علمی و نظری حائز اهمیت است

از دیدگاه نظری اهمیت پژوهش بر شناخت بیشتر ویژگی های شخصیتی کودکانی است که با یکی از والدین خود زندگی می کنند مبتنی است. اما از دیدگاه عملی که بیشتر از نظر پژوهشگران حائز اهمیت است، این است که با شناخت بیشتر ویژگی های این کودکان در زمینه های اجتماعی و شخصیتی می توان راهبردهای مفید و صحیحی را در امر آموزش و توجه به محدودیتهای آنان ارائه نمود

پژوهشگر به دنبال یک هدف عمده می باشد. با توجه به این که هر کمبود و ناتوانی در یک فرد، محدودیتها و ویژگی های رفتاری روانی خاص را در او ایجاد می نماید، این پژوهش بر آن است که دریابد وجود و یا عدم حضور پدر و یا مادر تا چه حد در میزان ارتباطات اجتماعی افراد تأثیر می گذارد. به عبارت دیگر هدف بررسی تأثیر عدم حضور مداوم یکی از والدین بر میزان قابلیت های اجتماعی کودکان آنهاست

فرضیه پژوهش

بین رشد اجتماعی افرادی که فاقد مادر هستند و افرادی که فاقد پدر هستند تفاوت وجود دارد

سؤال پژوهش

آیا بین رشد اجتماعی افرادی که فاقد پدر هستند با افرادی که فاقد مادرهستند تفاوت معناداری وجود دارد؟

تعریف عملیاتی متغیرها

در پژوهش حاضر، متغیرهایی ذیل، مدنظر پژوهشگر بوده است

رشد اجتماعی: منظور میزان رشد و بلوغ تواناییهای اجتماعی فرد است که با استفاده از مقیاس رشد اجتماعی = اندازه گیری می شود

کودک فاقد مادر: منظور آن دسته از کودکانی هستند که به دلایل متفاوتی بدون مادر مانده و تنها با پدر خود یا دیگران زندگی می کنند

کودک فاقد پدر: منظور آن دسته از کودکانی هستند که به دلایل متفاوتی بدون پدر مانده و  تنها با مارد خود یا دیگران زندگی می کنند

با سلام،محصول دانلودی تحقيق تفاوت رشد اجتماعي افراد فاقد مادر و افراد فاقد پدر آماده ارائه به پژوهندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل تحقيق تفاوت رشد اجتماعي افراد فاقد مادر و افراد فاقد پدر و بررسی کامل هدایت میشوید
تحقيق تفاوت رشد اجتماعي افراد فاقد مادر و افراد فاقد پدر