مقاله مدل‌سازي واکنش گوجه‌فرنگي (Solanum lycopersicum)به تنش‌هاي همزمان شوري آب و کمبود نيتروژن

مقاله مدل‌سازي واکنش گوجه‌فرنگي (Solanum lycopersicum)به تنش‌هاي همزمان شوري آب و کمبود نيتروژن

… دانلود …

مقاله مدل‌سازي واکنش گوجه‌فرنگي (Solanum lycopersicum)به تنش‌هاي همزمان شوري آب و کمبود نيتروژن دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مدل‌سازي واکنش گوجه‌فرنگي (Solanum lycopersicum)به تنش‌هاي همزمان شوري آب و کمبود نيتروژن کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مدل‌سازي واکنش گوجه‌فرنگي (Solanum lycopersicum)به تنش‌هاي همزمان شوري آب و کمبود نيتروژن،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مدل‌سازي واکنش گوجه‌فرنگي (Solanum lycopersicum)به تنش‌هاي همزمان شوري آب و کمبود نيتروژن :

سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :27

شوری یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر رشـد و عملکرد بسیاری از گیاهان به شمار مـی‌آیـد. تحملگیاهانبهشوریبامیزاننیتروژندریافتیمتغیراست. دراینراستاپژوهشیباهدف مدل‌سازی پاسخ گیاه گوجه‌‌فرنگی به تنش‌های توأمان شوری و نیتروژن. به‌صورتگلدانیانجامشد. شش سطح شوری شامل 1،2، 4، 6، 8 و10 دسی­زیمنس بر متر و سه سطح کود نیتروژن شـامل صـفر،50 و 100 درصد نیاز کودی در سه تکرار اعمال شد. حداکثر عملکرد ماده خشک (8/25 گرم) در تیمار با شوری یک دسی‌زیمنس بر متر و کود مصرفی 100 درصد و حداقل عملکرد ماده خشک (8/5 گرم) در تیمار با شوری 10 دسی‌زیمنس بر متر و کود مصرفی صفر درصد به دست آمد. مدل‌های تعدیل یافته لیبیگ-اسـپرینگل (LS)و میچرلیخ-بال(MB) برای مدل‌سازی پاسخ گیاه به عناصر غذایی مورد ارزیابی قرار گرفتند. مقایسه آماره‌های ارزیابی مدل‌ها نشان داد که برای مدل‌سازی گیاه گوجه‌فرنگی در شرایط توأمان تنش شوری و کمبود نیتروژن، مدل تعدیل یافته MB(95/0d=) در مقایسه با مدل تعدیل یافته LS(88/0d=) برازش بهتری با داده‌های اندازه‌گیری شده داشت. بنابراین، استفاده از مدل تعدیل یافته (MB) برای برآورد عملکرد نسبی گوجه‌فرنگی توصیه می‌گردد. همچنین نتایج اثرات توأمان تنش‌های شوری و نیتروژن نشان می‌دهد که در یک سطح شوری با افزایش مقدار کود نیتروژن عملکرد ماده خشک گیاه افزایش یافته و با زیاد شدن شوری در یک سطح نیتروژن، عملکرد ماده خشک کاهش یافته است. آستانه کاهش عملکرد درشرایط شوری ثابت نبوده و بستگی به مقدار نیتروژن موجود در خاک دارد. در تیمار بدون مصرف نیتروژن، افزایش شوری تاثیر چندانی بر کاهش عملکرد نسبی نداشت. این امر نشان دهنده تاثیرگذار بودن عامل کمبود نیتروژن نسبت به شوری می‌باشد. بنابراین با مدیریت کود نیتروژن می‌توان،آستانه تحمل گیاه گوجه‌فرنگی به شوری را افزایش داد.

با سلام،محصول دانلودی مقاله مدل‌سازي واکنش گوجه‌فرنگي (Solanum lycopersicum)به تنش‌هاي همزمان شوري آب و کمبود نيتروژن آماده ارائه به شما پژوهنده عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل مقاله مدل‌سازي واکنش گوجه‌فرنگي (Solanum lycopersicum)به تنش‌هاي همزمان شوري آب و کمبود نيتروژن هدایت میشوید
مقاله مدل‌سازي واکنش گوجه‌فرنگي (Solanum lycopersicum)به تنش‌هاي همزمان شوري آب و کمبود نيتروژن