مقاله تاثير اعتباربخشي بر ارائه خدمات بيمارستان‌هاي دانشگاهي منتخب شهر اصفهان از ديدگاه کارکنان

مقاله تاثير اعتباربخشي بر ارائه خدمات بيمارستان‌هاي دانشگاهي منتخب شهر اصفهان از ديدگاه کارکنان

… دانلود …

مقاله تاثير اعتباربخشي بر ارائه خدمات بيمارستان‌هاي دانشگاهي منتخب شهر اصفهان از ديدگاه کارکنان دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تاثير اعتباربخشي بر ارائه خدمات بيمارستان‌هاي دانشگاهي منتخب شهر اصفهان از ديدگاه کارکنان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تاثير اعتباربخشي بر ارائه خدمات بيمارستان‌هاي دانشگاهي منتخب شهر اصفهان از ديدگاه کارکنان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تاثير اعتباربخشي بر ارائه خدمات بيمارستان‌هاي دانشگاهي منتخب شهر اصفهان از ديدگاه کارکنان :

سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :17

مقدمه: موفقیت هر سازمانی درگرو وجود یک نظام ارزشیابی کارآمد و با کفایت است. اعتباربخشی معیاری برای دست‌یابی سازمان‌های سلامت به استانداردهای از قبل مشخص شده، از راه ارزیابی مقایسه‌ای خارجی و مستقل است. هدف مطالعه حاضر نیز بررسی مقاله تاثير اعتباربخشي بر ارائه خدمات بيمارستان‌هاي دانشگاهي منتخب شهر اصفهان از ديدگاه کارکنان بود.
روش پژوهش: مطالعه‌ای توصیفی پیمایشی در 5 مرکزآموزشی درمانی منتخب استان اصفهان در نیمه دوم سال1393 و با شرکت 124 نفر از مسئولین به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای صورت گرفت. ابزارگردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی صوری و محتوایی آن توسط صاحب‌نظران ارزیابی شد. پایایی آن نیز از طریق ضریب پایایی آلفای کرونباخ (81/0r=) تایید گردید. تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS20در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی و از آزمون‌های کولموگروف اسمیرنوف، t مستقل و آنالیز واریانس یک‌طرفه استفاده شد.
یافته‌ها: میانگین نمره تاثیر اعتباربخشی بر ارائه خدمات 68/0±94/ 2 بود این میانگین از 4 در مقیاس لیکرت می‌باشد که نشان‌دهنده تاثیر متوسط اجرای اعتباربخشی بر ارائه خدمات از نظر کارکنان بوده است. از نظر اکثر کارکنان در حیطه‌های فرایندکاری، رضایت بیماران و کیفیت خدمات اعتباربخشی تا حدودی زیاد تاثیرگذار بوده است و در سایر حیطه‌ها تاثیر متوسطی داشته است (004/0=p).
نتیجه‌گیری: با توجه به اینکه اعتباربخشی عاملی موثر و مثبت بر عملکرد و کیفیت خدمات مراکز بهداشتی درمانی ارزیابی شده بود، توجه به آن امری ضروری است و پیشنهاد می‌شود مدیران بیمارستان‌ها آن را در اولویت برنامه‌های خویش قرار دهند. در حیطه‌های بهروری و تعهد و کارگروهی از طریق تاکید بر شاخص‌های عملکردی و بسترسازی به وسیله آموزش و افزایش آگاهی پرسنل، تخصیص بودجه و برنامه‌ریزی درجهت اعتباربخشی می‌توان تاثیرات آنها را افزایش داد.

با سلام،محصول دانلودی مقاله تاثير اعتباربخشي بر ارائه خدمات بيمارستان‌هاي دانشگاهي منتخب شهر اصفهان از ديدگاه کارکنان آماده ارائه به شما پژوهنده عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل مقاله تاثير اعتباربخشي بر ارائه خدمات بيمارستان‌هاي دانشگاهي منتخب شهر اصفهان از ديدگاه کارکنان هدایت میشوید
مقاله تاثير اعتباربخشي بر ارائه خدمات بيمارستان‌هاي دانشگاهي منتخب شهر اصفهان از ديدگاه کارکنان